70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť v obci ! Ako to riešiť ?

Autor: Jan Vitkovič | 11.1.2015 o 18:51 | (upravené 8.2.2015 o 17:09) Karma článku: 5,26 | Prečítané:  1585x

Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy ako aj je ohrozené zdravie obyvateľov  a to vďaka otrasom a hluku 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy, ktorá nedodržuje predpísanú  rýchlosť  40 km/h a 50 km/h. Je možné donútiť kamionovú dopravu jazdiť obcou podľa predpisov ? Súčasne realizované opatrenia na upokojenie dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici sú  nedostačujúce. Urobili sme náš optimálny návrh riešenia. Rýchlosť 40 a 50 Km/h je možne v obci udržať. Čo robia kompetentne orgány  ?

70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť v obci 

Počas merania hluku akreditovanou firmou v lete 2014 bola priebežne sledovaná rýchlosť vozidiel.

V referenčnom časovom intervale noc približne 30 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 30 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maxi-málnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 30% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 10% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

V referenčnom časovom intervale deň a večer približne 35 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 40 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 20 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 5 %z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

MERANIE HLUKU 07-2014
MERANIE VIBRACII 10-2014
ZNALECKÝ POSUDOK HLUKU 2014

Opis stavu redaktormi STV - relácie Občan za dverami

Opis stavu - naše video z Hlavnej ulice

Riešenie kritickej situacie na ceste I/79 

Riešenie kritickej situacie na ceste I/79 v obci Dvorianky – hluk, vibracie a emisie z tranzitnej kamionovej dopravy - zdravie poškodzujuci stav si vyžaduje samozrejme komplexne riešenie ako je vybudovanie obchvatu obce, v článku rozoberám riešenie na donútenie kamionovej dopravy aspoň udržať povolené rýchlosti, čo by v každom prípade znížilo otrasy a hluk, ktoré ničia naše rodinné domy a zdravie.

Prečo kamiony nedodržuju predpisané rýchlosti v obci ?

Pretože ich k tomu nič nenúti. Súčasné spomalenie dopravy je v obci riešené nekomplexne a neodborne, sú osadené iba dva spomaľovače, jeden na vjazde do obce zo smeru od Prachovian a druhý je osadený tak neuveriteľne, že sa tomu ani nechce veriť a to teda priamo pred rodinnymi domami na začiatku obce zo smeru od Hriadok. Ako také riešenie mohol dať niekto vôbec na papier ?

Tento nezmyslene umiestneny spomaľovač Slovenská správa ciest konečne presunie pred obec a to až na pokyn MDVaRR SR - Útvar vedúceho hygienika rezortu - informacie o pokyne.

Nie je riešené spomalenie kamionov pred vjazdom do obce, ani na samotnom rozhraní zastavaného/nezastavaného územia (na vjazde do obce),  ani na prejazdnom úseku v obci a už vôbec nie na výjazde z obce. Prečo by kamiony teda dodržiavali predpísanu rýchlosť ?

Navyše súčasne riešenie spomalenia dopravy - umiestenie spomaľovača v obci priamo pred rodinnymi domami (RD č.126) zpôsobuje okrem hluku aj otrasy a emisie NO2.

Pri brzdení ťažkej kamionovej dopravy priamo pred rodinnymi domami v obci Dvorianky (RD č.124,125 a 126) vznikajú okrem hluku aj vibracie - dynamicke vibracie ako prenos kmitania a otrasov do základov budov rodinných domov ako aj ďalej vznikajú škodlivé emisie NO2 v ovzduší z výfukovych plynov nákladnych vozidiel - kamionov, vzhľadom na brzdenie a následnu akceleraciu, čím sa do ovzdušia dostáva značné množstvo výfukovych plynov z motorov ako aj z trenia brzdnych doštičiek a trenia gúm kolies o asfalt a to všetko priamo pred rodinnimi domami v obci.

Tento nezmyslene umiestneny spomaľovač Slovenská správa ciest konečne po 4 rokoch presunie pred obec a to na pokyn MDVaRR SR - Útvar vedúceho hygienika rezortu -  informacie o pokyne.

Jazda v protismere - bežná vec, nižšie video prejazdu kamionov v protismere, ktoré teda nie su vôbec spomalené, vyskytuje sa to pri cca 5-10% kamionovej dopravy na vjazde do obce.

Cesta I/79 vznikla iba prekategorizovanim cesty II/553 od roku 1997

Cesta I/79 vznikla iba prekategorizovaním cesty II. triedy 553 s platnosťou od 29.01.1997, teda ma všetky parametre cesty II.triedy. Cesta I/79 teda vznikla iba administratívnym prekvalifikovaním pôvodnej okresnej cesty II.triedy v 90 rokoch na cestu I.triedy. Cesta má teda všetky parametre cesty II.triedy vrátane šírkového usporiadania a únosnosti, dokonca parametre ako pozdĺžna a priečna rovinatosť sú na viacerých úsekoch nevyhovujúce. Vzhľadom na tieto skutočnosti cesta nie je stavaná parametrami na tranzit medzinárodnej kamionovej dopravy, ktorá momentálne prebieha po tejto ceste. 

Cesta I/79 je teda úzka (C8 - 9,5) bez širších krajníc a v dezolátnom stave, napríklad v úseku pred obcou Dvorianky smerom na Trebišov ako aj v obci Dvorianky (všade značky nerovnosť cesty). Podľa STN 736101 je základna rámcova kategorizacia ciest prvej triedy kategoria C11,5/80,70,60. Ak táto kategoria pre dvojpruhové komunikácie nepostačuje, použije sa kategorizácia pre štvorpruhové komunikácie C22,5/100,80,70. Kategoria C11,5 určuje minimálne šírkove usporiadanie komunikácie s medzinárodnou dopravou (európske cesty). Pri ostatných cestách I. triedy je možné použiť kategoriu C9,5, ak je postačujúca. Na medzinárodnu tranzitnú dopravu sa požaduje pre cesty I.triedy (STN 736101) kategoria minimálne C11,5. Cesta I.triedy I/79 ma šírkove usporiadanie iba C8-9,5, cesta I.triedy I/79 vznikla iba prekategorizovaním cesty II. triedy 553 s platnosťou od 29.01.1997, teda ma všetky parametre cesty II.triedy. 

V každom prípade cesta I.triedy čislo I/79 nezodpovedá ceste I.triedy a už vôbec nezodpovedá ceste I.triedy na medzinarodný tranzit kamionovej dopravy.

Bližšie informacie o pôvodnej ceste II/553 aj s mapou: Cesta II/553 informacie

 

Upokojovanie dopravy v obci - riešenie

Cieľom dopravného upokojovania cestného prieťahu (TP15/2005) je zabezpečiť prostredníctvom planovacích, projektových, stavebných, organizačných a regulačných opatrení zníženie rýchlosti vozidiel na úroveň želanej rýchlosti vo vzťahu k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zlepšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov v okolí prieťahu. Teda zníženie rýchlosti vozidiel nemôže byť ponechané na voľbu samotných vodičov, ale týmito opatreniami musia byť vodiči k zníženiu rýchlosti priamo donutení – to riešia práve technické predpisy TP15/2005.

TP15/2005 (Upokojovanie dopravy) - Technické podmienky určujú zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v zastavaných územiach obcí, pričom priamo nadväzujú na STN 736101, STN 736102 a STN 736110. TP sa môžu použiť aj pri navrhovaní prvkov upokojovania na miestnych komunikáciách obdobného charakteru, ako sú cestné prieťahy. Technické podmienky sú určené projektantom, investorom pozemných komunikácií, ako aj pracovníkom štátnej správy a samosprávy. Autorom TP je STU Bratislava, Stavebna fakulta, Katedra dopravnych stavieb, vypracované pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - MDVaRR SR.

Technické podmienky - TP15/2005 sú k nahliadnutiu na tejto stránke.

Upokojovanie dopravy v obci - základne členenie  

Dopravu v obci je nutné upokojiť v každom prípade podľa požiadavky na zmenu spôsobu jazdy a teda podľa charakteru úseku cestného prieťahu:

1. pred vjazdom do obce
2. na samotnom rozhraní zastavaného/nezastavaného územia - na vjazde do obce
3. na prejazdnom úseku v obci
4. na výjazde z obce

Je množstvo hlavných typov prvkov na upokojovanie dopravy podľa týchto jednotlivých úsekov a sú zobrazené na obrázku 6.5 - Katalóg prvkov upokojovania dopravy:

 

Upokojovanie dopravy v obci - čo treba ešte urobiť ?

1. riešiť spomalenie dopravy na prejazdnom úseku v obci
2. riešiť spomalenie dopravy na výjazde z obce

Je množstvo hlavných typov prvkov na upokojovanie dopravy podľa jednotlivých úsekov a sú zobrazené na obrázku 6.5 - Katalóg prvkov upokojovania dopravy vyššie. Dopravu treba spomaliť okrem úseku pred vjazdom do obce a úseku na vjazde do obce aj na úseku prejazd cez obec ako aj na úseku výjazd z obce.

Tu sa rýchlosť nedodržuje darmo je tam 40 ...

Tento kamion 40 km/h určite nejde a ešte si na Vás aj zatrúbi ...

 

Myto 2014 nepomohlo, kamiony jazdia po ceste I/79 ďalej.
Myto 2014 je tu. Zmenilo sa niečo na I/79 ? Kamiony jazdia ďalej...
Odkiaľ sa berú kamiony na ceste I/79 ? Idú z Maďarska z M30.
Spoplatnenie cesty I/79 nepomohlo, kamionov v obci neubudlo.
20% pokles kamionov nestačí, ako to vidí minister dopravy ?

STV1 - OBČAN ZA DVERAMI 2014

Semafor riadený radarom

Ako efektívne sa javí použitie semaforov riadenych radarom, ktoré odporúča použiť aj autor znaleckého posudku hluku. Informacie o použití semaforov riadených radarom na stránkach petičného výboru.

Foto-radar objektívna zodpovednosť

Ako najefektívnejše je zriadenie kontrolného bodu na meranie rýchlosti a to v súvislosti s objektívnou zodpovednosťou, zriadenie tzv. foto-radaru na Hlavnej ulici. Toto technicke zariadenie plánuje Ministerstvo vnútra SR zriadiť v obci na Hlavnej ulici a to podľa posledných informacii zo dňa 06.02.2015 z Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Uvedený kontrolný bod - kontrolné miesto bolo zahrnuté do materiálov, ktoré boli odprezentované Ministrom vnútra Slovenskej republiky dňa 15.01.2015 - informacie o prezentacii MVSR.

Na základe nášho podnetu nás informovali, že uvedené kontrolné miesto (foto-radar) na ceste  I/79 v obci Dvorianky bolo miestne a vecne príslušným dopravným inšpektorátom navrhnuté na zriadenie technického prostriedku na meranie rýchlosti jazdy motorových vozidiel v súvislosti s objektívnou zodpovednosťou.

Bližšie informacie:  Foto-radar na stránkach petičného výboru 

 

Náš návrh riešenia spomalenia dopravy v obci:

Ešte v roku 2011 sme pripravili optimálny návrh riešenia dopravy v obci na Hlavnej ulici.

Podrobné informácie o našom návrhu riešenia na stránkach petičného výboru.

Ako to vidí Slovenská správa ciest ?

Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4. 040 01 Košice (ďalej len „Slovenská správa ciest") v zmysle výzvy oblastnej hygienicky Košice č. 16837/2014/D404-ÚVHR/39902 zo dňa 28.11.2014 (ďalej len „výzva oblastnej hygienicky Košice") na predloženie vhodného proti hlukového opatrenia na zníženie hlukovej záťaže vo vnútornom chránenom priestore rodinného domu na Hlavnej ulici v obci Dvorianky oznámila listom č. 4859/2014/3210/39462 zo dňa 10.12.2014 k danej veci svoje stanovisko. V liste sa uvádza, že podľa zhotoviteľa protokolu "Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie", ktorej zhotoviteľom je akreditovaná spoločnosť EUROAKUSTIK s.r.o., pracovisko Bratislava, Letisko M. R. Štefánika 63. Bratislava, najefektívnejším riešením, pre všetkých obyvateľov rodinných domov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, je dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky pri vjazde a prejazde obcou, čo by malo za následok zníženie hluku až o 2,0 - 2,2 dB. Z uvedeného dôvodu je potrebné z hľadiska znižovania hlukovej záťaže z cestnej dopravy, prioritne sa zaoberať riešením, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať max. povolenú rýchlosť.

Tu sa samozrejme myslia opatrenia, kde vodič je nútený šliapnuť na brzdu a teda sú to prvky postavené priamo na ceste ako rôzne typy vybočenia jazdého pruhu a ďalšie obmedzenia priamo na ceste podľa TP15-2005 obr. 6.5 vyššie. Vžiadnom prípade sa nejedná o opatrenia ako značky alebo informativný merač rýchlosti, ktoré sú neúčinne, čo je potvrdené posledným meraním hluku.

Petičný výbor Dvorianky neobvykle, ale plne súhlasi s vyššie uvedeným stanoviskom SSC a teda očakávame riešenie, ktoré zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať max. povolenú rýchlosť a teda očakávame riešenie spomalenia dopravy aj na prejazdnom úseku a na výjazdoch z obce podobne ako je tomu na vjazdoch do obce z oboch strán.

Uvidíme ake opatrenia realizujú SSC a ďalšie kompetentne orgány...

Chaos a bordel - nedodržiavanie zákonov ! Takto funguje štátna správa !

Aktuálny stav riešenia: stránky petičného výboru Dvorianky

Aktuálne informácie: stránky petičného výboru Dvorianky

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?