Chaos a bordel - nedodržiavanie zákonov ! Takto funguje štátna správa !

Autor: Jan Vitkovič | 25.8.2014 o 18:09 | (upravené 12.2.2015 o 21:10) Karma článku: 6,53 | Prečítané:  2156x

Uvádzam konktrétny príklad ako to vyzerá v štátnej správe v prípade riešenia dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami NO2 z cestnej dopravy po ceste I-79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici. Nedodržiavanie zákonov je bežná prax úradov, množstvo opodstatnených sťažností rozoberám v nasledujúcom článku. 

Chaos a bordel - nedodržiavanie zákonov, takto funguje štátna správa ! 

Nedodržiavanie zákonov je bežná prax úradov, pri riešení dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami NO2 z cestnej dopravy po ceste I-79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, kde máme množstvo opodstatnených sťažností na všetky kompetentne orgány vrátane ministerstva dopravy. 

Aktuálne nové opodstatnene sťažnosti pribudli na Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii a Slovenskú správu ciest. K tomu protest I.namestníka generálneho prokurátora SR proti postupu ministerstva dopravy, kde vedúci hygienik postupoval v zhode s požiadavkami a návrhmi účastníka konania, Slovenskej správy ciest. K tomu ďalej udelená vysoká pokuta pre uvedenú štátnu organizáciu Slovenkú správu ciest a to až 10.000 EUR. Ako teda funguje štátna správa ?

Ako teda funguje štátna správa ?

Počas 4-ročného riešenia problému dopravy v obci je evidentné, že štátna správa nedodržuje zákony v SR a občan je na poslednom mieste. Množstvo opodstatnených sťažností, množstvo opodstatnených odborných podnetov (značka na začiatku obceznačka na moste - váženienerovnosti na ceste I-79spoplatnenie cesty I-79obchvaty obcí od Vranova n.T až po Hriadkymeranie vibraciispomaľovač priamo pred RD) ako aj protest prokurátora I.námestnika generálneho prokuratora SR a dokonca aj opodstatnený podnet u Verejnej ochrankyne práv SR hovorí za všetko.

Verejná ochrankyňa práv podala vo februari 2015 správu o činnosti za rok 2014 do NRSR, v tejto správe rieši aj problém dopravy v obci Dvorianky.

Nová opodstatnená sťažnosť na Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii 

Vykonaným prešetrovaním bolo zistené, že odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nevyhodnotil Vašu sťažnosť zo dňa 25. 11. 2013 správne. Pri prešetrovaní sťažnosti zo dňa 20. 05. 2013 nebola dodržaná lehota na vybavenie sťažnosti, nakoľko oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti bolo zaslané poštou dňa 02. 09. 2013, t.j. 12 pracovných dní po uplynutí zákonnej lehoty. K predĺženiu lehoty podľa § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach nedošlo. Sťažnosť zo dňa 20. 05. 2013 prešetroval Ing. Ján Halapi, t.j. osoba, voči ktorej sťažnosť smerovala. Uvedeným konaním odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií došlo k porušeniu § 12 a § 13 zákona o sťažnostiach. Zároveň týmto konaním bolo porušené Vaše právo na včasné vybavenie podania, ako aj právo na nezaujatosť v konaní orgánu štátnej správy.

Vzhľadom na to, že v rámci prešetrovania Vašej sťažnosti, evidovanej na Okresnom úrade Košice pod číslom 44/2013 - sť, neboli vykonané úkony tak, ako to predpokladá zákon o sťažnostiach a pri prešetrovaní sťažnosti zo dňa 20. 05. 2013 bol porušený § 12 a § 13 zákona o sťažnostiach hodnotím Vašu sťažnosť ako opodstatnenú.

Linka s bližšími informáciami: www-linka 

Nová opodstatnená sťažnosť na Slovenskú správu ciest

Prešetrením bolo zistené, že SSC Vašu sťažnosť zo dňa 23.04.2014 nepostúpila ministerstvu v zákonom stanovenej lehote, čim porušila § 9 zákona o sťažnostiach, a zároveň použila nesprávnu formu oznámenia o postúpení sťažnosti - Oznámenie o výsledku prešetrenia.

Na základe vyššie uvedeného OKŠDD konštatuje, že SSC svojim konaním porušila § 3 ods. 2 a § 9 zákona o sťažnostiach, preto je Vaša sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená. Z uvedeného dôvodu boli GR SSC v zápisnici o prešetrení sťažnosti uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, v rámci ktorých mu bolo uložené v lehote do 15.08.2014 zaslať Vám prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

Linka s bližšími informáciami: www-linka 

Protest I.namestníka generálneho prokurátora SR proti postupu MDVaRR SR - Útvar vedúceho hygienika rezortu

Ako vidno z popísaného postupu konania a rozhodovania orgánov verejného zdravotníctva Ministerstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, oblastný hygienik Košice postupne rozhodoval o pokute za správny delikt a tiež o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

Vedúci hygienik rozhodnutia oblastného hygienika postupne v celom rozsahu zrušoval, a to v zhode s požiadavkami a návrhmi účastníka konania, Slovenskej správ v ciest.

Dokonca rozhodnutím zo 7. novembra 2013, vedúci hygienik nielen zrušil rozhodnutie oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 o uložení pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,-EUR ale tiež o uložení opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku zdopravy, ktoré vo svojom predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnúti z 21. februára 2013 sám posúdil ako náležíte odôvodnené a primerané.

Vedúcíhygienik vydaním rozhodnutia napadnutého protestom prokurátora porušil zákon tým, že hoci v mimo odvolacom konaní zrušil právoplatné rozhodnutie oblastného hygienika Košice o uložení pokuty Slovenskej správe ciest, neuviedol v čom spočívala nezákonnosť zrušeného rozhodnutia.

Zákon v mimo odvolacom konaní pripúšťa zrušenie alebo zmenu preskumavaného rozhodnutia, len ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Vedúci hygienik vo svojom rozhodnutí žiaden porušený zákon či iný všeobecne záväzný predpis neuviedol.

Pritom jediným dôvodom na zrušenie rozhodnutia v mimo odvolacom konaní je nezákonnosť preskumavaného rozhodnutia. Do úvahy neprichádza preskúmanie rozhodnutí nesprávnych, neúčelných a nehospodárnych ak neodporujú zákonu. Táto nezákonnosť musí jestvovať v čase vydania preskumavaného rozhodnutia. Mimo odvolací orgán posudzuje zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia so zreteľom na stav v čase vydania. Nie je prípustné, aby v mimo odvolacom konaní zasahoval do právoplatného rozhodnutia s poukazovaním na okolnosti, ktoré nastali po vydaní preskúmavaného rozhodnútia.

Preto je odôvodnenie protestom napadnutého rozhodnutia nedostatočné a nezodpovedá zákonu.

Predovšetkým nespĺňa požiadavku presvedčivosti o správnosti postupu vedúceho hygienika o zákonnosti jeho rozhodnutia. Pre nepostačujúce odôvodnenie rozhodnutie nenapína ani podmienku jeho preskúmateľnosti. Nevedno na základe akých skutočností dospel vedúci hygienik k záveru, že uloženie pokuty Slovenskej správe ciest oblastným hygienikom neobstojí. Z rozhodnutia sa nemožno dozvedieť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie a akými úvahami bol vedúci hygienik vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval o zrušení rozhodnutia vo výroku o uložení pokuty. Rozhodnutie tiež neobsahuje ako sa vedúci hygienik vyrovnal so zrušením rozhod nutia vo výroku o uložených opatreniach z hľadiskaich zákonnosti, ktoré v predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí posúdil ako náležíte odôvodnené a primerané. 

Rozhodnutie napadnuté protestom prokurátora neobsahuje právne posúdenie veci. Právne posúdenie veci znamená, že správny orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho predpisu. Medzi právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. Právne posúdenie veci musí obsahovať konkrétny' odkaz na príslušný právny predpis, z ktorého správny organ vo výrokovej časti rozhodnutia vychádzala z ktorého vyvodzuje svoje právne posúdenie. Pritom nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby sa vyložil aj obsah právnej normy, abv bol osvetlený vzťah medzi skutkovým zistením a právnym posúdením.

Z citovaného článku Ústavy Slovenskej republiky ako aj príslušných zákonných ustanovení vyplýva pre všetky štátne orgány povinnosť, aby sa s každou vecou, ktorá je predmetom konania riadne v súčinnosti so všetkými, ktorých sa predmetné konanie dotýka zaoberali a o tejto zákonne rozhodli.

Nie je prípustné, aby vedúci hygienik v mimo odvolacom konaní bez právneho posúdenia a odôvodnenia zrušil náležíte odôvodnené rozhodnutie prvostupnového orgánu, a to spoukazovaním na okolnosti, ktoré mali údajne nastať po vydaní preskúmavaneho rozhodnutia. Týmto postupom vychádzajúcim iba zo svojho postavenia vedúceho hygienika rezortu, nielen nerešpektoval zákon, ale tiež znemožnil preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánmi na to oprávnenými.

Treba si v tejto súvislosti i uvedomiť, že základným elementom dobrého vládnutia je uplatňovanie princípu dobrej správy, ktorým sa má chrániť verejne dobro na základe princípov otvorenosti, efektivity, rovnosti, zákonnosti a iných podobných zásad.

Právo na dobrú správu je jedným zo základných práv a je zakotvené v článku 41 Charty základných práv Európskej únie ( 2007/C 303/01 ), podľa ktorého každý má právo , aby inštitúcie , orgán)7, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote ( ods. 1 ).

Princíp dobrej správy teda v sebe obsahuje princíp zákonnosti, ako svoj hlavný pilier, ale i princípy rovnosti, nestrannosti, proporcionality, právnej istoty, primeranej doby rozhodovania a konania vo veci., princíp účasti, rešpektovanie súkromia ako aj princíp otvorenosti.

Vsetky vyššie uvedené princípy, ktoré sú súčasťou princípu dobrej správy sa majú spoločne a neclieine uplatňovať v činnosti všetkých orgánov, ktoré konajú a rozhodujú o právach , oprávnených záujmoch a povinnostiach fyzických ako aj právnických osôb v oblasti verejnej správy s cieľom dosiahnuť zákonné, transparentné a presvedčivé rozhodnutie. To sa týka tak výsledku konania , t. j. rozhodnutia orgánu verejnej správy, ale i konania, postupu, ktorý predchádzal vydaniu  rozhodnutia.

Tieto kritériá rozhodnutie vedúceho hygienika napadnuté protestom prokurátora nespĺňa.

Ak rozhodnutie vedúceho hygienika zo 7. novembra 2013 č. 08203/ 2013/ D400- ÚVHR-68509 označené zákonné požiadavky a kritériá nespĺňa, je rozhodnutím svojvoľným (arbitrárnym).

S týchto dôvodov je rozhodnutie vedúceho hygienika nezákonné.

Ďalej I. namestník generálneho prokurátora SR píše:

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl.2 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky).

Podľa § 3 ods. 4, veta prvá, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) správne organy sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci.

Podľa § 46 správneho poriadku musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom v rozhodnutí.

Podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2).

Podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.

Citovanými zákonnými ustanoveniami sa vedúci hygienik pri vydaní rozhodnutia napadnutého protestom dôsledne neriadil.

Linka s bližšími informáciami: www-linka 

Ako teda funguje štátna správa ?

 

Doterajšie opodstatnené sťažnosti na kompetentné orgány

www linka - opodstatnené sťažnosti - petičný výbor Dvorianky

Hazard so zdravim - článok: Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno

Aktuálne fotografie na stránkach petičného výboru.

Aktuálne informácie na stránkach petičného výboru.

Informácie o spomaľovači pred RD v obci na stránkach petičného výboru.

Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Odbor dopravnej policie sa stotožňuje ( na základe TP15/2005  ) s názorom petičného výboru ohľadne nevhodneho umiestnenia spomaľovača priamo pred RD, viac v článku:   Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?