Spomaľovač priamo pred RD, čo nato projektant ?

Autor: Jan Vitkovič | 16.2.2014 o 13:25 | (upravené 20.1.2015 o 7:52) Karma článku: 4,99 | Prečítané:  1624x

V obci Dvorianky je spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami, čo nato projektant ? Je to neodbornosť alebo úmysel ? Ako to vidí projektant ? Požadujeme aby Slovenská komora stavebných inžinierov preverila odbornú spôsobilosť projektanta. V súčasnom období výrazne chýba ucelený informačný systém pre potreby prípravy a uskutočňovania stavieb a preto v záujme ochrany záujmov spoločnosti a občanov je potrebné upozorniť pred neodbornosťou a nekvalitou.

Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci ? Ako to tam vyzerá ?

Spoplatnenie cesty I/79 nepomohlo

Spoplatnenie cesty I/79 nepomohlo (Správy STV1 02.02.2014)

Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Na 7 minutovom videu vchádza do obce 50 kamionov v kuse za sebou, na trase z Maďarska do Poľska. Na vjazde do obce každý kamion brzdi pred rodinnymi domami, kde je spomaľovač, vzniká neuveriteľný, zdôrazňujem neuveriteľný hluk a otrasy, trasie sa zem, počuť pískať brzdy, vzduch z brzd, hučanie motorov, proste je to hotove peklo ......

Informácie o spomaľovači pred RD v obci na stránkach petičného výboru.

spomalovac-dvorianky.jpg

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Odbor dopravnej policie sa stotožňuje (na základe TP15/2005) s názorom petičného výboru ohľadne nevhodneho umiestnenia spomaľovača priamo pred RD, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru. 

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Čo nato projektant ?

Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii nás listom číslo OU-KE-OCDPK-2014/00133-3 zo dňa 10.02.2014 informoval, že na základe nášho podnetu ohľadne nevhodného umiestnenia spomaľovača (prvku upokojenia dopravy) zvolal pracovné rokovanie za účasti zástupcu majetkového správcu ciest I. tried SSC, IVSC Košice a oprávnenu odborne spôsobilú osobu, ktorá vypracovala projekt upokojenia dopravy na stavbu „1/79 Dvorianky, odvodnenie chodniky" spoločnosť s ručeným obmedzením WOONERF Prešov.

Pracovné rokovanie sa uskutočnilo dňa 27.1.2014 na Okresnom úrade Košice, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikacii, zápis z rokovania je na konci článku.

Prítomni na tomto rokovaní boli: Ing. Jan Halapi - Okresný úrad Košice, odbor CDaPK Ing. Andrea Korimova - SSC, IVSC Košice a Ing. Slavomir Sopuch - WOONERF, s.r.o. Prešov.

Úrad ďalej uvádza, že  nemá dôvod spochybňovať odborné znalosti odborne spôsobilého projektanta, ktorý v závere zápisu z tohto stretnutia neodporúča presúvať vybočenie jazdného pruhu (spomaľovača) pred vľavo zastavané územie obce - ešte pred prvé rodinné domi v obci.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Projektant v zápise uviedol, citujem:

"Vybočenie jazdného pruhu v smere od obce Hriadky. Tu boli možné dve alternatívy a to poloha navrhnutá v projektovej dokumentácií a poloha pred vstupom do obce pred zástavbou rodinných domov vľavo. Táto poloha bola vyhodnotená ako potenciálne nebezpečná pre bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko pre vodiča a zvlášť pre vodiča nerešpektujúceho maximálnu povolenú rýchlosť by táto pozícia vybočenia jazdného pruhu bola neočakávaná vzhľadom na skutočnosť, že nezastaná pravá strana cesty 1/79 vytvára dojem extravilánu, čo by výrazne zvyšovalo riziko vzniku dopravných nehôd hlavne v čase zlých klimatických podmienok. Túto skutočnosť doposiaľ nikto pri hodnotení opatrení nebral do úvahy! Ďalšie dôvody sú marginálne ale podporujúce správnosť návrhu umiestnenia."
 

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

text.jpg

Ako to vidí petičný výbor

1. 
Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii uvádza, že nemá dôvod spochybnovať odborné znalosti odborne sposobilého projektanta.

V tejto súvislosti dôrazne upozornujeme, že uvedená spoločnosť nemá v Obchodnom registry SR v predmete činnosti opravnenie na odbornú činnosti vo výstavbe v kategorii stavebné konštrukcie v rozsahu opravnenia projektovanie inžinierskych stavieb – cesty.

peciatky.jpg 

V súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) vydáva 6 druhov autorizačných osvedčení (formát A4 žltej farby) s autorizačnou pečiatkou (okrúhla so štátnym znakom, farba odtlačku pečiatky zodpovedá príslušnej kategórii – červená, zelená, modrá).

Podľa § 5 ods. 1b) bod 2
I2 (označenie na osvedčení a pečiatke) – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb – (modrá pečiatka) – na zadnej strane osvedčenia je uvedený nasledovný text:
Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 3 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený:
a) na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb.

Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:
a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Platnosť osvedčení a pečiatok vydávaných SKSI, ich druhy a vzory

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti máme dôvod na spochybňovanie odborného stanoviska ohľadne neodporúčania presúvať vybočenie jazdného pruhu (spomalovača) pred vľavo zastavané územie obce - ešte pred prvé rodinné domy v obci.

2.
Upozorňujeme, že na uvedenom pracovnom rokovaní na Okresnom úrade Košice, odbor cestnej dopravy a pozemých komunikacii neboli pozvaní zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Prezidium policajneho zboru, Odbor dopravnej policie a to aj napriek podanému podnetu, v ktorom je jasne uvedené, že Ministerstvo vnútra SR, Prezidium policajneho zboru, odbor dopravnej policie sa stotožnuje s názorom petičného výboru ohľadne nevhodnosti umiestnenia spomalovača pred RD č.126, list číslo PPZ-ODP-980-007/2013 zo dňa 23.12.2013, citujem:  „Po dôslednom preskúmaní obsahu Vášho podnetu, rešpektujúc v súčasnosti platnú právnu úpravu v predmetnej veci, pričom ODP P PZ MV SR nie sú známe skutočnosti resp, obmedzujúce podmienky, ktoré viedli k umiestneniu stavebného prvku do tejto polohy, uvádza nasledovné: Na základe Vami uvedených skutočností v predmetnom podnete sa ODP P PZ MV SR v zásade stotožňuje s Vašim názorom ohľadom nevhodnosti umiestnenia stavebného prvku do tejto polohy.“

3.
V zápise z pracovného rokovania sa šokujúco v bode číslo 3 uádza ohľadne skúmania prevádzkoveho stavu po realizacií stavby, že sa preukázali pozitívne účinky opatreni, citujem:

"Zo skúmania prevádzkového stavu po realizácií stavby sa preukázali pozitívne účinky opatrení a to: - prejazdná rýchlosť sa znížila a v kombinácií v súčasnosti s platnými predpismi sa dostala na úroveň max. povolenej rýchlosti 50km/h"

rychlost.jpg

V tejto suvislosti dôrazne upozorňujeme, že to nie je pravda !

Kto, kedy a hlavne ako skúmal prevádzkovy stav v obci na Hlavnej ulici ? Nie je pravda, že sa rýchlosť znížila na úroveň max. povolenej rýchlosti 50km/h - je to holý nezmysel. Upozorňujeme, že v obci Dvorianky na Hlavnej ulici je v smere od Parchovian max. dovolená rýchlosť iba 40km/h a v opačnom smere od Hriadok 50km/h.

Ďalej upozorňujeme, že rýchlosť ťažkej kamionovej nákladnej dopravy sa v obci pohybuje bežne v rozmedzi 70-90 km/h čo je fyzicky dokladované meraniami redaktormi STV čo bolo teda preukazané v reportažach STV (http://dvorianky5.webnode.sk/video/spravy-stv/  a http://dvorianky5.webnode.sk/video/obcan-za-dverami/ ) je jasne a zreteľne preukázane, že kamionova doprava v obci Dvorianky nedodržuje max. povolenú rýchlost 40 a 50 km/h.

Nikto sa nebol pozrieť na informatívny merač rýchlosti, ktorý je osadený pred RD č.125 a blika stále v kuse a teda nie je dodržiavana rýchlosť 50 km/h!

Jedna sa samozrejme o ďalšie neodborné tvrdenie a jasné dokladovanie o neznalosti stavu v obci Dvorianky na Hlavnej ulici.

rychlost-1.jpeg rychlost-2.jpeg

4.
Na uvedenom pracovnom rokovaní na Okresnom úrade Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii sa riešili iba dôvody na umiestnenie spomaľovača pred RD č.126 v súšasnej nevhodnej polohe a jeho presun pred obec.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že sa neriešila možnosť vybudovania nového prvku na upokojenie dopravy “vybočenie jazdneho pruhu” so súčasným ponechaním už existujúceho spomaľovača pred RD č.126.  Ohladne riešenia nevhodnosti umiestnenia súčasneho spomľovača pred RD č.126 je totiž možnost ponechania súčasneho spomaľovača na svojom mieste pred RD č.126 a vybudovanie nového spomaľovača pred zastavaným územim obce a to ešte pred vstupom do obce, pred prvými rodinnými domami v obci zo smeru od Trebišova tak, aby prvé hlučné brzdenie vznikalo ešte pred prvými rodinnými domami – čo je dosť logická požiadavka. Dôrazne upozorňujeme, že táto možnosť je dlhodobo riešena vo viacerých podnetoch a je dokonca aj v návrhu petičného výboru Dvorianky – riešenie dopravy v obci na ceste I/79.

V súvislosti s uvedeními dôvodmi na umiestnenie spomaľovača pred RD č.126 v súčasnej nevhodnej polohe je uvedené, že boli možné dve alternatívy a to poloha navrhnutá v projektovej dokumentacii a poloha pred vstupom do obce pred zástavbou rodinných domov vľavo.

Ďalej citujeme nepochopiteľné tvrdenie pre umiestnenie spomaľovača pred prvé rodinné domy v obci - poloha pred vstupom do obce pred zástavbou rodinných domov vľavo:
“Táto poloha bola vyhodnotená ako potenciálne nebezpečná pre bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko pre vodiča a zvlášť pre vodiča nerešpektujúceho maximálnu povolenú rýchlosť by táto pozícia vybočenia jazdného pruhu bola neočakávaná vzhľadom na skutočnosť, že nezastaná pravá strana cesty 1/79 vytvára dojem extravilánu, čo by výrazne zvyšovalo riziko vzniku dopravných nehôd hlavne v čase zlých klimatických podmienok. Túto skutočnosť doposiaľ nikto pri hodnotení opatrení nebral do úvahy! Ďalšie dôvody sú marginálne ale podporujúce správnosť návrhu umiestnenia.”

Nerozumieme a nechápeme toto tvrdenie, že táto poloha spomaľovača pred prvými domami v obci by bola “neočakávaná“, vzhľadom na jasné a výrazne dopravné značenie zvislé ako aj vodorovné už viac ako 200 m pred vjazdom do obce. Zvlášť nerozumieme tomuto tvrdeniu v súvislosti s takto umiesteným spomaľovačom v obci Hlinné, čo je si možné pozriet na stránkach petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/navrh-riesenia/hlinne/

Ako je možné, že v prípade obce Hlinné na ceste I/18 sa nejedná o žiadne neočákavane umiestnenie ?

Uvedené skutočnosti ohľadne nevhodnosti umiestenia spomaľovača pred RD c.126 sú pritom jasne uvedené v stanovisku Ministerstva vnútra SR, Prezidium policajneho zboru, odbor dopravnej policie list číslo PPZ-ODP-980-007/2013 zo dna 23.12.2013 (stanovisko na základe TP15/2005) .

Podľa nášjo názoru sa jednoznačne jedná o tvrdenie odborne nesposobilej osoby, čo rozoberáme v bode číslo 1.

5.
Upozorňujeme ďalej, že v dňoch 14. a 16. januara 2014 bola realizovaná objektivizacia hluku v obci Dvorianky na Hlavnej ulici a to odbornými zamestnancami Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR, list MDVaRR SR číslo 07468/2014/A231-OK/6316 zo dňa 29.1.2014.

Táto objektivizacia jednoznačne preukázala, že v chránenom vonkajšom priestore (pred RD č.126) ako aj v chránenom vnútornom priestore (izba v RD č.126) sú prekročené prípustne hodnoty hluku podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z..

Upozorňujeme, že správca komunikacie (SSC Slovenska správa ciest) je povinná podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. zabezpečiť aby expozicia obyvateľstva pri ceste I/79 v obci Dvorianky neprekračovala prípustne hodnoty hluku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nutné aby SSC vykonala bezodkladne protihlukové opatrenia na budove RD č.126 (obvodový plášť budovy a výplne otvorov ako okna, dvere, presklenia) a je teda nutné dodržať prípustne hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budovy, podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustnych hodnotách hluku, infrazvuku a vibracii a o požiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v životnom prostredí.

Ďalej SSC je povinná bezodkladne vykonť protihlukové opatrenia vo vonkajšom priestore pred RD č.126 - napr. vybudovanie nového spomaľovacieho prvku pred vjazdom do obce zo smeru od Trebišova a to tak, aby bola znížena hladina hluku podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. aspoň na úroveň prekrošenia pod 10 dB a to cez deň, večer ako aj v noci (pre použitie výnimky).

Ďalej upozorňujeme na existujúcu tónovu zložku hluku – obzvlášť rušivý hluk a to z brzdenia ťažkej kamionovej dopravy (zmena dynamiky jazdy) priamo pred RD č.126 pričom dochádza k pískaniu brzd, pískaniu kolies o asfalt (trenie gum) ako aj hučaniu motora – brzdenie motora čo veľmi negatívne pôsobi na životné prostredie obyvateľstva v obci.

Za tónovy hluk sa podľa § 2 pism. x) vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. považuje zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku, tónova zložka je počuteľná a pôsobí rušivo. Prítomnosť tónovej zložky vo frekvenčnom spektre zvuku bola preukázana tretinooktavovou frekvenčnou analýzou. Pritom o význame uplatňovania korekcie na tónove zložky pri posudzovaní negatívnych účinkov pôsobiaceho hluku v chránenom vonkajšom prostredí nie je žiadna pochybnosť.

Ďalej v tejto súvislosti upozorňujeme aj na riešený podnet na MDVaRR SR, Odbor kontroly a štátneho dozoru a to ohľadne poškodenia cesty I/79 v obci Dvorianky pred uvedeným spomaľovačom, kde dochádza k pravidelnému vzniku koľaji – nevyhovujúca priečna a pozdňlžna rovinatosť, vznikajú čmuhy z brzdenia na dopravnom vodorovnom značení, dochádza k poškodzovaniu zvislého dopravného značenia a podobne.

Ďalšou závažnou skutočnosťou súčasneho nevhodne umiestneného spomaľovača pred RD č.126 je znemožnenie vetrania vnútornych obytných miestnosti v rodinnom dome č.126 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici a to podľa vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z. z.. V obci Dvorianky na Hlavnej ulici je dlhodobo znemožnené vetranie vnútornych obytných miestnosti rodinnych domov (vrátane RD č.126) vzhľadom na zmenu dynamiky jazdy tažkej kamionovej dopravy  pred RD č.126, čo spôsobuje hluk, vibracie a škodlivé emisie v ovzduší NO2.

Zmena dynamiky jazdy tažkej kamionovej dopravy  pred RD č.126 spôsobuje hluk a v tejto súvislosti nie je možné vetrat otvorením okien (izby bez núteneho obehu vzduchu), aktualne namerane výsledky hluku preukázali prekročenie prípustnych hodnôt hluku vo vnútornom chránenom priestore (izba v RD č.126) ako aj vo vonkajšom chránenom priestore (vonku pred RD č.126).

Upozorňujeme, že vetranie vnútornych obytných miestnosti rieši vyhláška MZ SR č.259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorne prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Podľa uvedenej vyhlášky všetky vnútorne priestory s dlhodobym a kratkodobym pobytom ľudí musia byť vetrane. Vetranie budov sa zabezpečuje prirodzeným vetraním alebo nútenym vetraním. Vetranie sa určuje podľa počtu osôb, vykonávanej činnosti, tepelnej záťaze a miery znečistenia ovzdušia tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na dýchanie, na čistotu vnútorneho ovzdušia a aby nedošlo k obťažovaniu ľudí pachovými látkami.

V obytnych miestnostiach bytov a ubytovacich zariadení sa požaduje výmena čerstvého vzduchu za hodinu na jednu pritomnú osobu podľa STN EN 15251 (Vstupné udaje o vnutornom prostredi budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika). Príloha B uvedenej normy pojednáva o základnych kriteriach kvality vnútorneho vzduchu a intenzity vetrania a uvádza príklady intenzity vetrania pri bytových budovách pre tri kategorie vnútorneho prostredia budov.

Upozornujeme, že v prípade RD č.126 sa jedna o kategoriu I. intenzity vetrania, ako aj v prípade ďalších okolitých RD.

V tejto súvislosti ďalej upozorňujeme aj na skutočnosť vzniku škodlivých emisii NO2 z brzdiacich a rozbiehajúcich sa kamionov pred RD č.126, ktoré priamo znečistujú ovzdušie v okolí - životné prostredie pred RD č.126 a v dopravných špičkách teda nie je možné vetranie vnútorneho chráneneho priestoru. Na Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR bol zaslaný podnet spolu so stanoviskom ohľadne možného prekročenia povolených limitov NO2, ktoré vypracoval Okresný úrad Košice, odbor životného prostredia.

Nový spomaľovací prvok 

Požadujeme jednoznačne vybudovať nový spomaľovací prvok “vybočenie jazdného pruhu” pred vstupom do zastavaného územia obce (ešte pred prvými rodinnými domami) . 

Všetky vyššie uvedené skutočnosti jasne a zreteľne podporujú riešenie súčasneho nevhodného umiestnenia spomaľovača pred RD č.126 a to je jednoznačne vybudovanie nového spomaľovacieho prvku “vybočenie jazdneho pruhu” pred vstupom do zastavaného územia obce (ešte pred prvými rodinnými domami) .

Požadujeme aby Slovenská komora stavebných inžinierov preverila odbornú spôsobilosť projektanta. V súčasnom období výrazne chýba ucelený informačný systém pre potreby prípravy a uskutočňovania stavieb a preto v záujme ochrany záujmov spoločnosti a občanov je potrebné upozorniť pred neodbornosťou a nekvalitou. 

 

Celý zápis zo stretnutia dňa 27.1.2014 na Okresnom úrade Košice

OUKE-ODaPK-14.02.2014_1.jpg

OUKE-ODaPK-14.02.2014_2.jpg

 

Hazard so zdravim bližšie v článku: Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno

Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.
 
Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.
 
Obchvat obce Dvorianky v dĺžke až 16 km od Vranova nad Topľou po Hriadky, informacie v článku: Obchvat obce až o 10 rokov ? Prečo ? Ako riešiť dopravu v obci ?

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?