Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno.

Autor: Jan Vitkovič | 30.1.2014 o 7:00 | (upravené 13.2.2018 o 18:37) Karma článku: 7,06 | Prečítané:  2007x

Je to možné ? Hazardovať so zdravím obyvateľstva ? Kompetentným orgánom je to dlhodobo jedno. Hluk ako nenápadny zabijak. Hluk ničí dlhodobo zdravie obyvateľstva. Hluk v obci Dvorianky na Hlavnej ulici poškodzuje zdravie

Poškodzovanie zdravia obyvateľstva hlukom - hluk nenápadny zabijak

X+HAZARD (štátna správa)

Upozornujeme na poškodzovanie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, ktoré je zapričinené dlhodobým (min. od roku 2011) prekračovaním povolených príspustnych hodnôt hluku z cestnej dopravy podľa vyhlášky č.549/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Konkrétne sa v prípade obce Dvorianky jedná o dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva a to cez deň a večer hlukom 65-70 dB a v noci hlukom viac ako 60 dB, čo je preukázane realizovanými meraniami hluku v obci, informacie o meraniach nižšie na obrázku.
 
V obci je hluk dlhodobo prekročený cez deň o 9 dB, večer o 7 dB a v noci až o 14 dB (priemer zo štyroch meraní) a blíži sa ku hodnote 70dB.
  
AKTUÁLNE INFORMACIE 2015:
HLUK NAĎALEJ PREKROČENÝ V NOCI VONKU NA ULICI O VIAC AKO 10 dB ! 
HLUK VO VNÚTORNOM PRIESTORE RD V NOCI PREKROČENÝ O VIAC AKO 3 dB !
 
X+MERANIA HLUKU (petičný výbor Dvorianky)
 
Ďalej upozorňujeme, že aj na základe Hlukovej štúdie dochádza k dlhodobému poškodzovaniu zdravia obyvateľstva na celej Hlavnej ulici v obci Dvorianky a to cez deň, večer aj v noci hlukom viac ako 65 dB, čo je teda preukázane uvedenou Hlukovou študiou, expozicia hluku v obci je znázornena na obrázkoch nižšie.
 
  
HLUKOVA-STUDIA-DEN.jpg
HLUKOVA-STUDIA-VECER.jpg
HLUKOVA-STUDIA-NOC.jpg
 

Poškodzovanie zdravia obyvateľstva hlukom - hluk nenápadny zabijak, aktuálne meranie hluku v dňoch 14. a 16. januára 2014

 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR nám dňa 30.01.2014 sprístupnilo výsledky z merania hluku v obci v dňoch 14. a 16. januára 2014. Namerané hodnoty naďalej prekračujú povolené prípustne hodnoty o viac ako 10 dB podľa vyhlášky č.549/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Dokonca sú prekročené aj prípustne hodnoty hluku vo vnútornom priestore - izba rodinného domu.
 
MDSR-30.01.2014.jpg
   

Dlhodobo je hluk v obci prekročený a dochádza k dlhodobému poškodzovaniu zdravia obyvateľstva hlukom, ktorý sa blíži ku hodnote až 70dB.

Zdôrazňujeme, že sa jedná zo strany kompetentných orgánov o hazardovanie so zdravím obyvateľov v obci Dvorianky, pretože podľa odborných zdravotníckych vyjadrení hluk na úrovni už 70 dB má trvalé negatívne účinky na zdravie.
  
V obci Dvorianky teda dochádza dlhodobo k poškodzovaniu zdravia obyvateľstva a to na základe preukazaných prahových nepriaznivých účinkov hluku na zdravie, nižie schéma nežiadúcich účinkov.
  
Cez deň a večer hlukom 65-70 dB :
  • kardiovaskulárne účinky, ICHS
  • zhoršená komunikacia reči
  • pocit obťažovania hlukom
 
V noci hlukom viac ako 60 dB :
  • zhoršená nálada a výkonnosť
  • vnímana zhoršená kvalita spánku
  • zvýšene užívanie sedatív
  • pocit obťažovania hlukom
  • zvýšena chorobnosť
HLUK-Poskodzovanie-zdravia.jpg
 

Akútny koronárny syndróm - ischemická choroba srdca (ICHS) - kardiovaskulárne účinky, ICHS pri hluku 65-70 dB

Ischemická choroba srdca (ICHS) je veľmi rozšírené ochorenie a v rozvinutých industrializovaných krajinách dnes predstavuje závažný celospoločenský zdravotnícky problém. Podstatou ochorenia je zhoršené prekrvovanie srdcového svalu, čo je spôsobené postupným zužovaním koronárnych tepien.
 
Vážnou komplikáciou ICHS je aj akútny koronárny syndróm, ktorý môže pre pacientov znamenať ohrozenie života. Ku akútnemu koronárnemu syndrómu dochádza, keď porucha prekrvenia srdcového svalu dosiahne kritickú hranicu. Prejaví sa tým, že angína pektoris má nezvyčajnú intenzitu, záchvaty trvajú dlhšie ako obvykle, bývajú častejšie, objavujú sa aj v pokojne, a nepomáha ani použite nitroglycerínu. Títo pacienti potrebujú akútnu hospitalizáciu. Ak sa totiž niektorá zúžená koronárna tepna zablokuje úplne, zastaví sa prívod krvi do príslušnej časti srdcového svalu a ten začne odumierať – tejto alarmujúcej situácii hovoríme akútny infarkt myokardu. Mnohí pacienti s akútnym infarktom myokardu sa bohužiaľ už do nemocnice nedostanú. Moderná medicína však dokáže zachrániť viac ako 90 percent pacientov z tých, ktorí sa dostanú do nemocnice a väčšinu z nich dokonca vrátiť do normálneho života.
 
Štandardizovaná úmrtnosť na ICHS (I 20- I 25 ) podľa vekových skupín:
• vo VS 0-85+ r. má prvenstvo okres Stropkov (427,5),
• na druhom mieste je okres Snina (425,0),
• tretie miesto má okres Rožňava (405,3),
• štvrtú priečku obsadzuje okres Vranov nad Topľou (390,1)
• a päticu uzatvára okres Trebišov (385,8) 
 
Vo VS 25-64 r. je najvyššia úmrtnosť v okrese Rožňava (180,0), na druhom mieste je okres Poltár (168,6), okres Krupina je na treťom mieste (167,8), okres Detva je v tejto VS na štvrtom mieste (150,3) , piate miesto má okres Námestovo (150,3) a šieste miesto obsadzuje okres Trebišov (148,2).
 
Štandardizovaná úmrtnosť vo vekovej skupine 65+ r. je nasledovná : najvyššia úmrtnosť je v okrese Stropkov (3309,9), na druhom mieste je okres Snina (3160,7), tretí v poradí je okres Vranov nad Topľou (2911,2), štvrté miesto obsadil okres Rožňava (2817,5)  a piaty v poradí je okres Trebišov (2793,0), Tabuľka nižšie.
 
ICHS-tabulka.jpg 
  
V tejto súvislosti upozorňujeme ďalej na skutočnosť, že v uvedenej oblasti rodinných domov na Hlavnej ulici sa vyskytujú aj obyvatelia, ktorí su onkologickými pacientami a ktorí sú teda dlhodobo vystavený uvedeným nepriaznivým účinkom hluku vrátane zvýšenia chorobnosti pri účinkoch hluku 65-70 dB čo preukázateľne negatívne pôsobí na priebeh ochorenia týchto obyvateľov.
 
ZDRAVOTNY-STAV-TREBISOV.jpgZdroj: Dopadová študia vplyvov navrhovanej činnosti Nový energetický zdroj Trebišov na zdravie obyvateľov Trebišova, Zopdovedný riešiteľ: h.doc.MUDr. Kvetoslava Koppova, PhD.
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/43930
 
 

Zvýšený hluk narušuje spánok

Rušenie spánku je významným mechanizmom pôsobenia hluku na člověka s fyziologickými i psychologickými dôsledkami. Zhoršená kvalita spánku sa prejavuje na následujúci deň zhoršenou náladou, sníženou výkonnosťou, bolesťami hlavy a únavou. Ďalej rušenie spánku môže viesť ku zvýšenému užívániu liekov na spanie vrátane ich nežiadúcich účinkov a môže tiež zvyšovať riziko hypertenze.
    
V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa Hlukovej študie je nutné urýchlene vylúčiť ťažkú kamionovu dopravu z prieťahu obce.
 
Opakovanie zdorazňujeme, že sa jedná zo strany kompetentných orgánov o hazardovanie so zdravím obyvateľov v obci Dvorianky, pretože podľa odborných zdravotníckych vyjadrení hluk na úrovni 70 dB má už trvalé negatívne účinky na zdravie.
 
Žiadame o dôsledné prešetrenie stavu, ktorý priamo poškodzuje zdravie obyvateľstva v obci.

Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky č.549/2007

Je dôležité upozorniť na skutočnosť, že povolené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú v prípade obce Dvorianky až v kategórii územia III. a teda je to územie v okolí diaľnic a ciest I.triedy. Uvedené prípustné hodnoty sú teda vyššie, povoľujú vyšší hluk a to cez deň a večer až 60 dB a v noci až 50 dB, čo je až o cca 10-15 dB viac ako v územi kategórie II. a I.

Aj napriek týmto vyšším prípustným hodnotám je hluk v obci prekročený cez deň o 9 dB, večer o 7 dB a v noci až o 14 dB (priemer zo štyroch meraní) a blíži sa ku hodnote 70dB !

PRIPUSTNE-HODNOTY-VYHLASKA-549-2007.jpg

Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí podľa vyhlášky č.549/2007

Je dôležité upozorniť na skutočnosť, že povolené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí sú v prípade obce Dvorianky síce v kategórii B, ale pre územie III. z tabulky č. 1 sa pripočítava korekcia 5 dB a teda prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí sú pre deň a večer až 45 dB a v noci až 35 dB (pre územie v okolí diaľnic a ciest I.triedy). Uvedené prípustné hodnoty sú teda vyššie, povoľujú vyšší hluk a to až o 5 dB viac ako v územi kategórie II. a I..

Aj napriek týmto vyšším prípustným hodnotám je hluk prekročený v izbe v rodinnom dome pri ceste v noci o viac ako 3 dB !

Je 1 decibel [dB] málo ?  Nie, nie je. Jednotkou hladiny intenzity zvuku aj hladiny tlaku je decibell (dB). Hladina intenzity zvuku sa zvýši o 1 dB, keď sa intenzita zvuku zvýši asi o štvrtinu. 1 dB je zhruba najmenší rozdiel v hlasitosti, ktorý sluchom ešte postrehneme.

Určujúcou veličinou hluku vo vnútornom a vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku Laeq (dB).

Hlukom je označovaný zvukový jav, ktorý vyvoláva nepríjemný, rušivý alebo škodlivý vnem. Zvuk je mechanické vlnenie, kmitočty ktorého ležia v rozsahu počuteľnosti ľudského ucha.(20Hz-20kHz). Akustický tlak môže byť definovaný ako rozdiel medzi statickým a okamžitým tlakom, t.j. medzi barometer. tlakom a tlakom, ktorý spôsobil zdroj zvuku. Jednotka je Pascal. Hladina akustického tlaku – jednotka decibel (dB).

Hladina zvuku A je hladina akustického tlaku frekvenčne váženého filtrom. Ekvivalentná hladina akustického tlaku A, v dB je taká hodnota hladiny akustického tlaku A spojitého stáleho zvuku, ktorá v špecifikovanom časovom intervale T má rovnakú hodnotu druhej odmocniny akustického tlaku ako posudzovaný zvuk, ktorého hodnota sa v čase mení.

 
PRIPUSTNE-HODNOTY-VYHLASKA-549-2007-IZBA.jpg

 

Informácia z Úradu verejného zdravotníctva SR - hluk poškodzuje zdravie

Hluk je jedným z mnohých faktorov vyskytujúcich sa a spolupôsobiacich na človeka v životnom prostredí. Hluk vzhľadom na charakter nežiaducich účinkov s ním spojených môže prispievať k zvyšovaniu chorobnosti obyvateľstva na rôzne civilizačné ochorenia (kardiovaskulárne ochorenia, vznik vredov, poruchy psychickej rovnováhy a pod.). Miera poškodenia ľudského zdravia však závisí od mnohých faktorov. Okrem hladiny, frekvencie a dĺžky pôsobenia hluku zohráva dôležitú úlohu tiež individuálny postoj, vnímavosť a citlivosť organizmu či spolupôsobenie iných negatívnych faktorov prostredia (mikroklimatické podmienky, psychická záťaž spôsobená pracovným zaťažením a pod.). 

UVZSR-ucinky-hluku-11.02.2014-1.jpg

UVZSR-ucinky-hluku-11.02.2014-2a.jpg

 

Brzdenie ťažkej kamionovej dopravy pred nevhodne umiestneným spomaľovačom

Upozorňujeme, že k uvedeným nepriaznivým účinkom hluku prispieva aj brzdenie ťažkej kamionovej dopravy pred nevhodne umiestneným spomaľovacím prvkom pred RD č.126, ktoré vo svojom okolí negaívne pôsobi hlukom, otrasmi a emisiami NO2 na okolitú zástavbu RD, konkretne ide o RD c.124, 125, 126, 127 a 128.

V obci naďalej dochádza k pohybu značného množstva ťažkej kamionovej dopravy (podľa prvých informacii z mýtneho systému 900 kamionov za deň), ktorá naďalej v obci spôsobuje hluk, vibracie a emisie NO2, čím naďalej negatívne pôsobi a poškodzuje zdravie obyvateľstva, nižšie aktuálne fotografie zo dňa 25.01.2014:

     

Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci ? Vôbec nikoho to nezaujíma. Ako to tam vyzerá ? Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Na 7 minutovom videu vchádza do obce 50 kamionov v kuse za sebou, na trase z Maďarska do Poľska. Na vjazde do obce každý kamion brzdi pred rodinnymi domami, kde je spomaľovač, vzniká neuveriteľný, zdôrazňujem neuveriteľný hluk a otrasy, trasie sa zem, počuť pískať brzdy, vzduch z brzd, hučanie motorov, proste je to hotove peklo ......

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ministersvo dopravy ignoruje stanovisko Ministerstva vnútra k nevhodne umiestnenemu spomaľovaču, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

AKTUÁLNE INFORMACIE 2015:
Nezmyslene umiestneny spomaľovač priamo pred RD Slovenská správa ciest konečne po 4 rokoch presunie pred obec a to až na pokyn MDVaRR SR - Útvar vedúceho hygienika rezortu - informacie o pokyne.

Ako to celé vidí (skôr nevidí) SSC  ?

SSC v tom má jasno, nič sa nedeje, o ničom nevieme. Podľa sprístupnených informacii od hovorkine SSC Bratislava Mgr. HROMCOVÁ ZUZANA, zuzana.hromcova@ssc.sk, citujem:

"SSC Bratislava ako správca komunikácie I/79 si nie je vedomá, že by v uvedenej obci dochádzalo k poškodzovaniu zdravia v dôsledku nadmerného hluku a vibrácií z cestnej dopravy."

Je potrebné k tomu niečo dodať ?  Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Hluk je nenápadny zabijak.

Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.
Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.
Obchvat obce Dvorianky v dĺžke až 16 km od Vranova nad Topľou po Hriadky, informacie v článku: Obchvat obce až o 10 rokov ? Prečo ? Ako riešiť dopravu v obci ?

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Kto naozaj riadi Slovensko (píše Samo Marec)

Poslanec Fico má panický strach, lebo jednou z možností je aj pruhovaný dres v Ilave.


Už ste čítali?