Obchvat na východe po slovensky, stavba na 10 rokov...

Autor: Jan Vitkovič | 24.1.2014 o 7:00 | (upravené 16.1.2015 o 7:34) Karma článku: 5,91 | Prečítané:  1561x

Je to možné ? Hluk budú na východe úrady riešiť výstavbou obchvatu 10 rokov, dovtedy použijú výnimku ! Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež. Neuveriteľný postup v správnom konaní s SSC (Slovenská správa ciest) - žiadne prijaté opatrenia na elimináciu hluku a otrasov v súčasnosti a na ďalších 10 rokov do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci Dvorianky ostanú ďalších 10 rokov. Obchvat obce Dvorianky budú stavať spolu s ďalšími obchvatmi jednotlivých obci na ceste I/79 od Vranova nad Topľou až po Hriadky, SSC bude stavať 10 rokov, projektovať to budú 8 rokov, pritom je už všetko dávno pripravené. Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

Obchvat od Vranova nad Topľou až po Hriadky

Obchvat od Vranova nad Topľou až po Hriadky

Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o ukončené správne konanie s SSC - nové rozhodnutie zo dňa 09.12.2013 vo veci vydania pokynu na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky.
  
Hluk budú úrady riešiť výstavbou obchvatu a výnimkou na 10 rokov, projektovať budú pritom nepochopiteľne až 8 rokov, z toho predprojektová príprava je až na 3 roky.
  
Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež.
  
Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.
  
Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.
  
Obchvat obce Dvorianky v dĺžke až 16 km od Vranova nad Topľou po Hriadky, informacie v článku: Obchvat obce až o 10 rokov ? Prečo ? Ako riešiť dopravu v obci ?
 
 
Posledné informacie o riešení dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom
 
Na základe rozhodnutia Útvaru vedúceho hygienika rezortu bol vydaný pokyn Slovenskej správe ciest zrealizovať cestný obchvat obce Dvorianky. Realizovať sa bude vybudovaním preložky cesty I/79 mimo intravilán obce Dvorianky, podľa schváleneho časového harmonogramu a to spolu aj s dalšími obchvatmi daľších obci:
 • predprojektová príprava obchvatu bude realizovaná v termíne do 30.11.2016
 • projektová príprava obchvatu bude realizovaná v termíne do 31.07.2021
 • samotná stavebná realizacia obchvatu sa uskutoční do 31.08.2023
 
Obchvat obce Dvorianky (preložka cesty I/79) sa bude teda realizovať spolu aj s dalšími obchvatmi pre obce (Parchovany, Sačurov, Sečovská Polianka a Vranov nad Topľou) v celkovej dĺžke až 16km, pričom sa jedná o 4 samostatné stavebné úseky obchvatov týchto obci: Dvorianky-Parchovany, Sačurov, Sečovská Polianka a Vranov nad Topľou( Lomnica a Čemerné ), ktoré sú medzi sebou spojené prepojením po starej ceste I/79 a nejedná sa teda o jednu súvislu trasu o dĺžke 16km.
 
 
Mapa VUC PO obchvaty obcí Sačurov, Sečovská Polianka a Vranov nad Topľou(Lomnica, Čemerné):
 
Prelozka-I79-VUCPO-mapa.jpg
 
 
Mapa VUC KE obchvat obcí Dvorianky a Parchovany:

Prelozka-I79-VUCKE-mapa-b.jpg 

 

Ako to je so schválenými termínmi ?

Podľa informácií z Ministerstva životného prostredia SR ohľadne procesu EIA (Rozhodnutie číslo 7428/2013-3.5/ml zo dňa 16.12.2013, ktoré bolo doručené aj na Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR), ministerstvo (MZPSR) uvádza, že obchvat obce Dvorianky v dĺžke menej ako 5km nepodlieha procesu EIA a navyše podľa informacii z ministerstva posúdenie podľa EIA stráca v tomto prípade zmysel, nakoľko obchvat obce Dvorianky je to riešenie, ktoré má znížiť v obci hluk.

Postupom samostatnej realizacie iba obchvatu obce Dvorianky-Parchovany sa môže teda výrazne skrátiť realizacia obchvatu a to vo fáze predprojektovej prípravy, ktorá je momentálne naplanovaná až na 3 roky a zahŕňa :
 • TECHNICKÉ ŠTUDIE
 • PROCES EIA
 • ZÁMER
 • SPRÁVA O HODNOTENÍ + POSUDOK, ZÁVEREČNE STANOVISKO PROCESU EIA
 • STABILIZACIA TRASY V ÚZEMNYCH PLÁNOCH OBCÍ A VUC
Ďalej uvádzame, že podľa informácií z VUCKE a VUCPO je preložka cety I/79 projekčne už dlhší čas pripravená v územnych plánoch týchto VUC, ako aj v územnych plánoch jednotlivých obcí, teda odpadá komplikovaná "STABILIZACIA TRASY V UZEMNYCH PLÁNOCH OBCI A VUC" vo fáze predprojektovej prípravy.
 
Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je termín predprojektovej prípravy obchvatov uvedených obcí stanovený do 30.11.2016, teda skoro 3 roky.

 

Stanovisko VUC PO:

VUC-PO-prelozka-I79.jpg

 

Stanovisko VUC KE:

VUC-KE-prelozka-I79.jpg

 

Informacie zo zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou: 

Vranov-MZ-Zapisnica.jpg

Celá zápisnica k nahliadnutiu

Uznesenia zo zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva 

 

Celý proces - schéma prípravy a realizácie výstavby cestných komunikácií:


Fáza predinvestičnej prípravy:

 • TECHNICKÉ ŠTÚDIE
 • PROCES EIA
 • ZÁMER
 • SPRÁVA O HODNOTENÍ + POSUDOK, ZÁVEREčNÉ STANOVISKO PROCESU EIA
 • STABILIZÁCIA TRASY V ÚZEMNÝCH PLÁNOCH OBCÍ A VÚC 


Fáza investičnej prípravy/ projektová príprava:

 • STAVEBNÝ ZÁMER A DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
 • ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTENENÍ STAVBY
 • DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
 • ROZHODNUTIE O TRVALOM VYŇATÍ PÔDY Z PPF A LPF
 • MAJETKOVO-PRÁVNE VYSPORIADANIE (VÝKUPY A VYVLASTNENIE)
 • STAVEBNÉ POVOLENIE 


Fáza realizácie/ výstavba: 

 • DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA)
 • VÝBER ZHOTOVOVATEĽA STAVBY
 • ODOVZDANIE STAVENISKA
 • KOMPLEXNÁ DOZORNÁ ČINNOSŤ STAVEBNÝCH PRÁC
 • AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA
 • PREBERACIE KONANIE
 • DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY
 • KOLAUDAČNÉ KONANIE
 • ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
 • prevod správy alebo vlastníctva vyvolaných investícií 


Fáza užívania - užívanie

 

Ako to je s termínmi už realizovaného obchvatu neďaleko Dvorianok „I/79 Hriadky – Trebišov“ ?

SSC IVSC Košice zabezpečuje investičnú prípravu tejto stavby pod názvom „I/79 Hriadky – Trebišov, preložka“. 

Dotknutý úsek cesty I/79 prechádza v súčasnosti priamo cez zastavané územia obcí Hriadky, Vojčice, miestnu časť Milhostov a  mestom Trebišov. Cieľom navrhovanej preložky podľa Konceptu riešenia ÚPN mesta Trebišov a návrhu VÚC Košického kraja je odkloniť dopravu mimo zastavané územia sídelných útvarov a  tým odstrániť bezpečnostné riziká a negatívne vplyvy na životné prostredie a najmä obytné prostredie dotknutých obcí.

Navrhovaná preložka cesty I/79 má začiatok severne od obce Hriadky v križovatke cesty I/79 s pripravovanou diaľnicou D1 – križovatka „Dvorianky“ a koniec západne od mesta Trebišov na ceste I/79.

V rámci prípravy stavby SSC IVSC KE zabezpečili nasledovné :
Zámer , Technická štúdia :  03/2009
Posudzovanie vplyvu stavby na ŽP – MŽP SR Rozsah hodnotenia :   28.7.2009
Správa o hodnotení :   30.6.2010
verejné prerokovanie SoH :  10/2010
MŽP SR vydalo záverečné  stanovisko :    30.5.2011
proces EIA ukončený -  Odporúčaný variant  „D“ 9,595 km

Predpokladaný postup prípravy :
Verejné obstarávanie proj. dok.  ( DSZ,DÚR):  11/2011 – 02/2012
projektová príprava dodanie
DSZ :    09/2012
DÚR :    11/2012
štátna expertíza :  12/2012
územné rozhodnutie :   01/2013
Verejné obstarávanie proj. dok.  ( DSP,DP) :   01/2013 – 04/2013
DSP  :    10/2013
DP    :    11/2014
stavebné povolenie   :     2015
súťaž na výber zhotoviteľa  :     2015
predpokladaný termín výstavby :      2015 – 2018

 

Podľa vyššie uvedených informácii je zrejme, že proces EIA trval až 2 roky (07.2009-05.2011).

Zaražajúco krátka je fáza projektovej prípravy a to iba 4 roky (11.2011-2015)

Teda predprojektová a projektová príprava je planovaná aj s procesom EIA iba na 6 rokov na rozdiel od plánu v prípade obchvatu obce Dvorianky, kde to je až 8 rokov.

Samotná stavebná realizacia bude pritom trvať cca 3 roky (2015 – 2018), úsek 10 km.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je teda reálne možné skrátiť výstavbu obchvatu obce Dvorianky a to až o 3-4 roky, obchvat by mohol byť teda reálne vybudovaný už v roku 2019-2020, teda iba za cca 6-7 rokov...

 

 

Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci ? Vôbec nikoho to nezaujíma. Ako to tam vyzerá ? Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Na 7 minutovom videu vchádza do obce 50 kamionov v kuse za sebou, na trase z Maďarska do Poľska. Na vjazde do obce každý kamion brzdi pred rodinnymi domami, kde je spomaľovač, vzniká neuveriteľný, zdôrazňujem neuveriteľný hluk a otrasy, trasie sa zem, počuť pískať brzdy, vzduch z brzd, hučanie motorov, proste je to hotove peklo ......

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ministersvo dopravy ignoruje stanovisko Ministerstva vnútra k nevhodne umiestnenemu spomaľovaču, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

 

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Kto naozaj riadi Slovensko (píše Samo Marec)

Poslanec Fico má panický strach, lebo jednou z možností je aj pruhovaný dres v Ilave.


Už ste čítali?