Obchvat na východe po slovensky, stavba na 10 rokov...

Autor: Jan Vitkovič | 24.1.2014 o 7:00 | (upravené 16.1.2015 o 7:34) Karma článku: 5,75 | Prečítané:  1331x

Je to možné ? Hluk budú na východe úrady riešiť výstavbou obchvatu 10 rokov, dovtedy použijú výnimku ! Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež. Neuveriteľný postup v správnom konaní s SSC (Slovenská správa ciest) - žiadne prijaté opatrenia na elimináciu hluku a otrasov v súčasnosti a na ďalších 10 rokov do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci Dvorianky ostanú ďalších 10 rokov. Obchvat obce Dvorianky budú stavať spolu s ďalšími obchvatmi jednotlivých obci na ceste I/79 od Vranova nad Topľou až po Hriadky, SSC bude stavať 10 rokov, projektovať to budú 8 rokov, pritom je už všetko dávno pripravené. Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

Obchvat od Vranova nad Topľou až po Hriadky

Obchvat od Vranova nad Topľou až po Hriadky

Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o ukončené správne konanie s SSC - nové rozhodnutie zo dňa 09.12.2013 vo veci vydania pokynu na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky.
  
Hluk budú úrady riešiť výstavbou obchvatu a výnimkou na 10 rokov, projektovať budú pritom nepochopiteľne až 8 rokov, z toho predprojektová príprava je až na 3 roky.
  
Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež.
  
Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.
  
Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.
  
Obchvat obce Dvorianky v dĺžke až 16 km od Vranova nad Topľou po Hriadky, informacie v článku: Obchvat obce až o 10 rokov ? Prečo ? Ako riešiť dopravu v obci ?
 
 
Posledné informacie o riešení dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom
 
Na základe rozhodnutia Útvaru vedúceho hygienika rezortu bol vydaný pokyn Slovenskej správe ciest zrealizovať cestný obchvat obce Dvorianky. Realizovať sa bude vybudovaním preložky cesty I/79 mimo intravilán obce Dvorianky, podľa schváleneho časového harmonogramu a to spolu aj s dalšími obchvatmi daľších obci:
 • predprojektová príprava obchvatu bude realizovaná v termíne do 30.11.2016
 • projektová príprava obchvatu bude realizovaná v termíne do 31.07.2021
 • samotná stavebná realizacia obchvatu sa uskutoční do 31.08.2023
 
Obchvat obce Dvorianky (preložka cesty I/79) sa bude teda realizovať spolu aj s dalšími obchvatmi pre obce (Parchovany, Sačurov, Sečovská Polianka a Vranov nad Topľou) v celkovej dĺžke až 16km, pričom sa jedná o 4 samostatné stavebné úseky obchvatov týchto obci: Dvorianky-Parchovany, Sačurov, Sečovská Polianka a Vranov nad Topľou( Lomnica a Čemerné ), ktoré sú medzi sebou spojené prepojením po starej ceste I/79 a nejedná sa teda o jednu súvislu trasu o dĺžke 16km.
 
 
Mapa VUC PO obchvaty obcí Sačurov, Sečovská Polianka a Vranov nad Topľou(Lomnica, Čemerné):
 
Prelozka-I79-VUCPO-mapa.jpg
 
 
Mapa VUC KE obchvat obcí Dvorianky a Parchovany:

Prelozka-I79-VUCKE-mapa-b.jpg 

 

Ako to je so schválenými termínmi ?

Podľa informácií z Ministerstva životného prostredia SR ohľadne procesu EIA (Rozhodnutie číslo 7428/2013-3.5/ml zo dňa 16.12.2013, ktoré bolo doručené aj na Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR), ministerstvo (MZPSR) uvádza, že obchvat obce Dvorianky v dĺžke menej ako 5km nepodlieha procesu EIA a navyše podľa informacii z ministerstva posúdenie podľa EIA stráca v tomto prípade zmysel, nakoľko obchvat obce Dvorianky je to riešenie, ktoré má znížiť v obci hluk.

Postupom samostatnej realizacie iba obchvatu obce Dvorianky-Parchovany sa môže teda výrazne skrátiť realizacia obchvatu a to vo fáze predprojektovej prípravy, ktorá je momentálne naplanovaná až na 3 roky a zahŕňa :
 • TECHNICKÉ ŠTUDIE
 • PROCES EIA
 • ZÁMER
 • SPRÁVA O HODNOTENÍ + POSUDOK, ZÁVEREČNE STANOVISKO PROCESU EIA
 • STABILIZACIA TRASY V ÚZEMNYCH PLÁNOCH OBCÍ A VUC
Ďalej uvádzame, že podľa informácií z VUCKE a VUCPO je preložka cety I/79 projekčne už dlhší čas pripravená v územnych plánoch týchto VUC, ako aj v územnych plánoch jednotlivých obcí, teda odpadá komplikovaná "STABILIZACIA TRASY V UZEMNYCH PLÁNOCH OBCI A VUC" vo fáze predprojektovej prípravy.
 
Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je termín predprojektovej prípravy obchvatov uvedených obcí stanovený do 30.11.2016, teda skoro 3 roky.

 

Stanovisko VUC PO:

VUC-PO-prelozka-I79.jpg

 

Stanovisko VUC KE:

VUC-KE-prelozka-I79.jpg

 

Informacie zo zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou: 

Vranov-MZ-Zapisnica.jpg

Celá zápisnica k nahliadnutiu

Uznesenia zo zasadnutia Mestskeho zastupiteľstva 

 

Celý proces - schéma prípravy a realizácie výstavby cestných komunikácií:


Fáza predinvestičnej prípravy:

 • TECHNICKÉ ŠTÚDIE
 • PROCES EIA
 • ZÁMER
 • SPRÁVA O HODNOTENÍ + POSUDOK, ZÁVEREčNÉ STANOVISKO PROCESU EIA
 • STABILIZÁCIA TRASY V ÚZEMNÝCH PLÁNOCH OBCÍ A VÚC 


Fáza investičnej prípravy/ projektová príprava:

 • STAVEBNÝ ZÁMER A DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
 • ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTENENÍ STAVBY
 • DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
 • ROZHODNUTIE O TRVALOM VYŇATÍ PÔDY Z PPF A LPF
 • MAJETKOVO-PRÁVNE VYSPORIADANIE (VÝKUPY A VYVLASTNENIE)
 • STAVEBNÉ POVOLENIE 


Fáza realizácie/ výstavba: 

 • DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA)
 • VÝBER ZHOTOVOVATEĽA STAVBY
 • ODOVZDANIE STAVENISKA
 • KOMPLEXNÁ DOZORNÁ ČINNOSŤ STAVEBNÝCH PRÁC
 • AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA
 • PREBERACIE KONANIE
 • DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY
 • KOLAUDAČNÉ KONANIE
 • ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
 • prevod správy alebo vlastníctva vyvolaných investícií 


Fáza užívania - užívanie

 

Ako to je s termínmi už realizovaného obchvatu neďaleko Dvorianok „I/79 Hriadky – Trebišov“ ?

SSC IVSC Košice zabezpečuje investičnú prípravu tejto stavby pod názvom „I/79 Hriadky – Trebišov, preložka“. 

Dotknutý úsek cesty I/79 prechádza v súčasnosti priamo cez zastavané územia obcí Hriadky, Vojčice, miestnu časť Milhostov a  mestom Trebišov. Cieľom navrhovanej preložky podľa Konceptu riešenia ÚPN mesta Trebišov a návrhu VÚC Košického kraja je odkloniť dopravu mimo zastavané územia sídelných útvarov a  tým odstrániť bezpečnostné riziká a negatívne vplyvy na životné prostredie a najmä obytné prostredie dotknutých obcí.

Navrhovaná preložka cesty I/79 má začiatok severne od obce Hriadky v križovatke cesty I/79 s pripravovanou diaľnicou D1 – križovatka „Dvorianky“ a koniec západne od mesta Trebišov na ceste I/79.

V rámci prípravy stavby SSC IVSC KE zabezpečili nasledovné :
Zámer , Technická štúdia :  03/2009
Posudzovanie vplyvu stavby na ŽP – MŽP SR Rozsah hodnotenia :   28.7.2009
Správa o hodnotení :   30.6.2010
verejné prerokovanie SoH :  10/2010
MŽP SR vydalo záverečné  stanovisko :    30.5.2011
proces EIA ukončený -  Odporúčaný variant  „D“ 9,595 km

Predpokladaný postup prípravy :
Verejné obstarávanie proj. dok.  ( DSZ,DÚR):  11/2011 – 02/2012
projektová príprava dodanie
DSZ :    09/2012
DÚR :    11/2012
štátna expertíza :  12/2012
územné rozhodnutie :   01/2013
Verejné obstarávanie proj. dok.  ( DSP,DP) :   01/2013 – 04/2013
DSP  :    10/2013
DP    :    11/2014
stavebné povolenie   :     2015
súťaž na výber zhotoviteľa  :     2015
predpokladaný termín výstavby :      2015 – 2018

 

Podľa vyššie uvedených informácii je zrejme, že proces EIA trval až 2 roky (07.2009-05.2011).

Zaražajúco krátka je fáza projektovej prípravy a to iba 4 roky (11.2011-2015)

Teda predprojektová a projektová príprava je planovaná aj s procesom EIA iba na 6 rokov na rozdiel od plánu v prípade obchvatu obce Dvorianky, kde to je až 8 rokov.

Samotná stavebná realizacia bude pritom trvať cca 3 roky (2015 – 2018), úsek 10 km.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je teda reálne možné skrátiť výstavbu obchvatu obce Dvorianky a to až o 3-4 roky, obchvat by mohol byť teda reálne vybudovaný už v roku 2019-2020, teda iba za cca 6-7 rokov...

 

 

Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci ? Vôbec nikoho to nezaujíma. Ako to tam vyzerá ? Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Na 7 minutovom videu vchádza do obce 50 kamionov v kuse za sebou, na trase z Maďarska do Poľska. Na vjazde do obce každý kamion brzdi pred rodinnymi domami, kde je spomaľovač, vzniká neuveriteľný, zdôrazňujem neuveriteľný hluk a otrasy, trasie sa zem, počuť pískať brzdy, vzduch z brzd, hučanie motorov, proste je to hotove peklo ......

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ministersvo dopravy ignoruje stanovisko Ministerstva vnútra k nevhodne umiestnenemu spomaľovaču, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

 

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Exminister z nástenkového tendra kontroluje v Žiline mestský podnik

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Lepší príklad podvádzania pri tendroch by nevymyslel ani Matovič

Po rokoch idú nástenkári pred súd.


Už ste čítali?