Hluk budú úrady riešiť výnimkou na 10 rokov !

Autor: Jan Vitkovič | 19.1.2014 o 16:15 | (upravené 16.1.2015 o 7:34) Karma článku: 4,93 | Prečítané:  970x

Je to možné ? Hluk budú úrady riešiť výnimkou na 10 rokov ! Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež. Neuveriteľný záver správneho konania s SSC (Slovenská správa ciest) - žiadne prijaté opatrenia na elimináciu hluku a otrasov v súčasnosti a na ďalších 10 rokov do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci ostanú ďalších 10 rokov. Navyše úrady budu riešiť súčasný hluk a vibracie iba výnimkou na 10 rokov - do výstavby obchvatu obce. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Ako to vidí petičný výbor.

Úradnícke riešenie hluku v obci

Úradnícke riešenie hluku v obci

Je toto možné ? Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o ukončené správne konanie s SSC - nové rozhodnutie zo dňa 09.12.2013 vo veci vydania pokynu na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky. 
 
Hluk budú úrady riešiť výnimkou na 10 rokov !  
 
Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež.
 
Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.
 
Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.
 
Obchvat obce 16 km až od Vranova nad Topľou, informacie v článku: Obchvat obce až o 10 rokov ? Prečo ? Ako riešiť dopravu v obci ?
 
Stanovisko petičného výboru zo dňa 19.01.2014.
 
 
Posledné informacie o riešení dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom
 
Posledné informacie o riešení dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom z cestnej dopravy v obci Dvorianky - list Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR číslo 06352/2014/A231-OK/2780 zo dňa 15.01.2014, list nižšie.
 
Pre úplnosť uvádzama, že ministerstvo sa v uvedenom liste odvoláva na pracovné rokovanie dňa 06.11.2013, ktoré má charakter chránenej informačnej aktivity a informacie sa o tomto rokovaní nezverejnili.
 
Ministerstvo v uvedenom liste uvádza, že do vybudovania obchvatu obce Dvorianky v roku 2023 bude súčasne prekročenie povolených hodnot hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii I/79 v obci Dvorianky riešene v zmysle záverov z pracovného rokovania zo dňa 06.11.2013 – a teda podľa bodu 1.6 prílohy k vyhláške MZSR č.549/2007 Z.z..
MDSR-01.jpg

Poďme sa pozrieť na bod 1.6 prílohy k vyhláške MZSR č.549/2007 Z.z..

Citacia z vyhlášky MZSR č.549/2007 Z.z., bod číslo 1.6:

"1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III a IV najviac o 10 dB. Ak sú ustanovené letové postupy pre odlety a prílety s presným špecifikovaním trajektórie letu podľa osobitného predpisu, môže pre dohodnuté územie príslušný orgán na ochranu zdravia povoliť prekročenie prípust¬ných hodnôt hluku o 5 dB pre kategórie územia II a III. "

 

Poďme sa podrobne pozrieť ako to vyzerá s touto výnimkou:

Nesuhlasíme s riešením podľa bodu 1.6 prílohy k vyhláške MZSR č.549/2007 Z.z. a upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

Upozorňujeme, že na Hlavnej ulici v obci Dvorianky je nutné vykonať všetky dostupné a možné protihlukové opatrenia za účelom obmedzenia hluku, ktorý poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, čo je teda uvedené aj v bode 1.6 prílohy k vyhláške MZSR č.549/2007 Z.z. - citácia vyššie.

Upozorňujeme, že pokiaľ nie su riešené alebo z objektívnych príčin nie je možné riešiť primárne protihlukové opatrenia,  alebo tieto nie su dostatočné, pristupuje sa k sekundárnym opatreniam.

A to konkrétne je nutné vykonať protihlukové opatrenia na budovách (obvodové plášte budov a výplne otvorov ako okná, dvere, presklenia) a je teda nutné dodržať prípustne hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov (tab. 2), podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustnych hodnotách hluku, infrazvuku a vibracii a o požiadavkách na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v životnom prostredí. 

Uvádzame, že vo všeobecnosti sa v praxi uplatňuje nasledovný návrh možných protihlukových opatrení:

Z pohľadu princípu riešenia opatrení na zníženie hlukovej záťaže z cestnej dopravy môžeme  protihlukové opatrenia rozdeliť nasledovne: 

 1. urbanisticko-architektonické,  
 2. urbanisticko-dopravné, 
 3. dopravno-organizačné,  
 4. stavebno-technické. 

 
1. Urbanisticko-architektonické protihlukové opatrenia
 
Urbanisticko-architektonické protihlukové opatrenia sa uplatňujú pri návrhu výstavby aj rekonštrukcii obytnej zástavby v rámci územného plánovania v snahe dosiahnuť čo najmenšie znehodnotenie urbanistického prostredia dopravným hlukom. 
 
Hlavné zásady týchto opatrení spočívajú: 

 • v komplexnom riešení obytných súborov z hľadiska funkčného usporiadania a vo vzťahu k dopravnému systému, 
 • vo vhodnej dislokácii objektov podľa ich účelu, 
 • vo vhodnom dispozičnom riešení budov, 
 • vo vhodnom výškovom riešení urbanizovaného prostredia, 
 • vo vhodnom architektonickom riešení budov. 

 

2. Urbanisticko-dopravné protihlukové opatrenia
 
Proces návrhu a realizácie dopravného systému musí zabezpečovať podmienky  zníženia hlukovej záťaže urbánneho prostredia a to dodržiavaním týchto zásad:

 • optimalizovať prepravné nároky,
 • racionalizovať prepravné vzťahy v riešenom území,
 • komunikačný systém riešiť tak, aby sa z centra a obytných zón vylúčila tranzitná doprava,
 • rýchlostné komunikácie a veľmi zaťažené miestne komunikácie, ale aj estakády či mimoúrovňové križovatky viesť mimo obytnej a historickej zóny a areálov s vyššími nárokmi na hlukovú ochranu,
 • v blízkosti obytných súborov vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu,
 • jednotlivé druhy dopráv sústrediť do hlavných trás s možnosťou vytvorenia protihlukových opatrení (dodržať ochranné pásma),
 • trasy komunikácií viesť v dostatočnej vzdialenosti od obytných budov, resp. ich plánovanej výstavby,
 • v mestách vytvoriť podmienky pre preferenciu mestskej hromadnej dopravy,
 • dopravné plochy, ako parkoviská, odpočívadlá a predstaničné priestory navrhovať v dostatočnej vzdialenosti od obytných, zdravotných, školských a rekreačných  zón, 
 • v centrách miest a sídlisk organizovať ukľudnené zóny s vylúčením automobilovej  dopravy a s časovým obmedzením vjazdov vozidiel pre zásobovanie.

3. Dopravno-organizačné protihlukové opatrenia
 
Obmedzenie dopravy organizačno-legislatívnymi opatreniami spravidla vždy vedie k zníženiu výkonnosti cestnej komunikácie. Aj napriek tomu je táto alternatíva účinným a v husto osídlených územiach aj jediným realizovateľným prostriedkom ochrany proti hluku z cestnej dopravy. 
Sem patria predovšetkým tieto opatrenia:

 • obmedzenie rýchlosti všetkých alebo len nákladných vozidiel,
 • obmedzenie rýchlosti jazdy vozidiel v nočnom čase,
 • zníženie intenzity dopravy zákazom vjazdu nákladných vozidiel, zriaďovaním obchádzok a určením jednosmerných ulíc,
 • zlepšenie plynulosti dopravy koordinovaním svetelne riadených križovatiek s dynamickým cyklom,
 • vypnutím signalizačných zariadení počas noci,
 • vyčlenenie osobitného dopravného pruhu pre určité druhy vozidiel, napr. autobusy,
 • dômyselné umiestnenie zastávok hromadnej dopravy a parkovacích plôch.

 
4. Stavebno technické opatrenia 
 
Ak už nie je možné predošlými opatreniami dodržať prípustné hodnoty je potrebné v projekte navrhnúť stavebno-technické protihlukové opatrenia, pričom je možné uvažovať s týmito opatreniami: 


 a) opatrenia na  zdroji hluku (valenie kolies cestných vozidiel v interakcii s povrchom vozovky),  
 b) opatrenia na dráhe šírenia hluku (PHS, budovy, zemné valy, vegetácia),
 c) opatrenia na budovách (zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti obalových konštrukcií chránených budov).

4.1 Opatrenia na zdroji hluku
 
Usporiadanie cestnej komunikácie v interakcii s pohybujúcimi sa dopravnými prostriedkami má významný podiel na hlukovú záťaž v okolí cestnej komunikácie.
Vhodné riešenia, ktoré znižujú hlučnosť zdroja hluku sú:

 • zabezpečenie podmienok pre plynulý pohyb vozidiel, 
 • mierny pozdĺžny sklon nivelety cestnej komunikácie - väčšie stúpanie je treba navrhovať mimo obytných a chránených objektov,
 • realizácia krytov, obrusných vrstiev, vozovky z materiálov, ktoré v interakcii s valením kolies cestných vozidiel generujú menej akustickej energie,
 • vedenie trasy cestnej komunikácie v záreze,
 • zámerné využívanie konfigurácie terénu (napr. pri vedení trasy údolím hluk zasiahne úbočie  a jeho odraz prakticky celý nechránený údolný priestor),
 • vedenie trasy v tuneli (poprípade aj v umelo vytvorenom napr. čiastočným umelým zárezom a presypaním vrchnej časti zeminou), pri zohľadnení nárastu hladín hluku pri  portáloch tunela,
 • vedenie trasy galériou,
 • vedenie trasy na moste, viadukte či estakáde.

4.2 Opatrenia na dráhe šírenia zvuku
 
Akusticky dostatočne nepriezvučné prekážky postavené na dráhe šírenia zvukových vĺn, znižujú  hlukovú záťaž vytváraním „zvukového tieňa“ za prekážkou. Vhodným riešením je vytváranie prekážok, ktorými sú:

 • steny, charakterizované rádovým rozdielom medzi výškou a dĺžkou na jednej strane a hrúbkou na strane druhej,
 • hmotné objekty, ktorých výška, dĺžka a hrúbka sú približne rovnaké (domy, garáže, sklady a pod.)
 • zemné valy, 
 • vegetácia.

Kombináciou uvedených protihlukových prekážok sa môže zvýšiť ich vplyv na zníženie hlukovej záťaže v dotknutom okolí a dosiahnuť ich lepšie začlenenie do urbanizovaného prostredia. 
Protihlukové opatrenia nesmú rušiť alebo iným negatívnym spôsobom ovplyvňovať rozhľadové pomery na cestnej komunikácii, prejazdoch a priechodoch. 
 
4.3 Opatrenia na budovách
 
Pokiaľ nie sú riešené alebo z objektívnych príčin nie  je možné riešiť primárne protihlukové opatrenia,  alebo tieto nie sú dostatočné, pristupuje sa k sekundárnym opatreniam. Po vykonaní protihlukových opatrení na budovách je nutné dodržať prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov (tab. 2), podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 
Podľa STN 73 0532 sa pre návrh a hodnotenie obvodového plášťa budov požaduje ekvivalentná hladina A zvuku LAeq,2m (dB) nameraná alebo vypočítaná vo vzdialenosti 2 m pred fasádou a pred oknom chránenej miestnosti.
V prípade merania hluku vo vonkajšom prostredí mimo budov sa hluk hodnotí vo výške 1,5 ± 0,2  m nad terénom, pred obvodovou stenou budov sa hodnotí vo vzdialenosti 1,5 ± 0,5 m od steny a vo výške 1,5 ± 0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. 
 
Obvodové plášte budov

Aby bola zaistená akustická pohoda v interiéri posudzovanej budovy, musia obvodové plášte budovy spĺňať požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť stanovené v STN 73 0532.
 
Vzduchová nepriezvučnosť obvodových plášťov budov musí vyhovovať minimálnym požiadavkám, ktoré sú pre hodnotenie vonkajších obvodových konštrukcií stanovené podľa indexu stavebnej nepriezvučnosti  R´w určeného z meraní pri pôsobení zdroja hluku.
 
Požiadavky na nepriezvučnosť obvodového plášťa budov (pre obytné miestnosti bytov, hosťovské izby v ubytovacích zariadeniach, izby v nemocniciach, ordinácie, operačné sály, učebne a posluchárne v školách) sa stanovujú v závislosti od ekvivalentnej hladiny hluku  LAeq  stanovenej vo vzdialenosti 2 m pred obvodovým plášťom. 
 
Výplne otvorov

Kvalita výplní otvorov (okná, dvere, presklenia) zo zvukoizolačného hľadiska určuje podobne ako u zvislých deliacich prvkov index nepriezvučnosti Rw [dB]. Na zvukovoizolačné vlastnosti výplní otvorov vplýva okrem samotnej ich kvality (zasklenie, rám, kovanie, systém prirodzeného vetrania) aj kvalita montáže.
 
Nadmerný hluk z exteriéru možno izolovať najmä trojitým zasklením, špeciálnymi protihlukovými sklami, alebo špeciálnym rámom.
Hrubšie sklá majú lepšie zvukovoizolačné vlastnosti, vhodná je aj asymetrická skladba hrúbky dvojitého zasklenia napr. v pomere 2:1. 
 
Dôležité sú detaily styku krídla a rámov, rámu a stavebnej konštrukcie, osadenie zasklenia. Každá medzera v konštrukcii okna je miestom šírenia zvuku. Rám má zvyčajne lepšie zvukovoizolačné vlastnosti, ako zasklenie. Dôležitý je druh zvoleného materiálu, hrúbka rámu, resp. stien rámu a výplní rámu.
 
Ak plocha okien tvorí 35 – 50%, potom index nepriezvučnosti Rw je o 3 dB nižší, ak menej ako 35%, potom Rw je o 5 dB nižší ako udáva tabuľka 2 v STN 73 0532. 

 

Prečo teda nie je možné riešenie podľa bodu 1.6 prílohy k vyhláške MZSR č.549/2007 Z.z. ?

1.
V žiadnom prípade nie je preukázane podľa vyhlášky č.549/2007 Z.z., že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici pred RD je zapričinený postupným narastaním dopravy, realny podiel nákladnych vozidiel dlhodobo nestúpa za posledné roky (2010 - 2014) - sčítanie dopravy v jednotlivých protokoloch z merania hluku.

2.
V žiadnom prípade nie je preukázane podľa vyhlášky č.549/2007 Z.z., že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici pred RD nie je možné obmedzit dostupnými technickými opatreniami alebo organizacnymi opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu. Upozorňujeme, že presun spomaľovacieho prvku pred rodinným domom č.126 na začiatok obce pred prve domy v kombinacii  napríklad s radarom so semaforom je možné technicke riešenie - nejedná sa o žiadne podstatné narušenie dopravného výkonu.

3.
V prípade navýšenia decibelov je pre kategoriu uzemia III. možné navýšenie najviac o 10 dB, a vzhľadom na poslednú nezávislu objektivizaciu hluku odbornými pracovníkmi špecializovaného pracoviska fyzikálnych analýz útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR, ktorá bola vykonaná v dňoch 19.-23.11.2012 s výsledkami, ktore prekračuju prípustne hodnoty hluku v noci až o 13 dB, toto navýšenie uvedenú situaciu vžiadnom prípade nerieši.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa Hlukovej študie v roku odovzdania stavby do prevádzky, r. 2013 a taktiež vo všetkých posudzovaných výhľadovych rokoch teda aj v r. 2033 by v prípade stavu 0, t.j. bez realizacie protihlukových opatrení, boli prekročené prípustne hladiny hluku na riešenom úseku pozdlž celého prieťahu cesty 1/79 cez obec Dvorianky.
 
Podľa Hlukovej študie by vplyvom investicie vo variante 4 - návrhu obchvatu obce Dvorianky pri stave 1 - by došlo oproti stavu 0 k poklesu hladín hluku vo všetkých posudzovaných bodoch, pričom výsledne hodnoty hladín hluku budú nižšie ako pripústne hodnoty hladín hluku.
 
Vzhľadom na to, že realizacia takéhoto opatrenia nie je možná okamžite, t.j. v roku 2013, navrhuje síce autor Hlukovej študie ako dočasná riešenie, do vybudovania obchvatu, využitie čl. 1.6 Prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z., podľa ktorého je možné, aby posudzovaná hodnota prekročila prípustne hladiny hluku o 10 dB(A) pre kategoriu uzemia III., ale v prípade ST1 (RD c.126) je toto prekročenie v r. 2013 v noci 10,9 dB(A), a preto navrhuje autor Hlukovej študie doplnkové opatrenie - do vybudovania obchvatu vylúčenie ťažkej tranzitnej dopravy z prieťahu v nočnom čase, čo zabezpečí zníženie hladín hluku v noci cca o 5 dB(A).

4.
Upozorňujeme, že použitie čl. 1.6 Prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z. umožnuje iba to aby posudzovaná hodnota prekročila prípustne hladiny hluku o 10 dB(A) vo vonkajšom prostredí a nie je teda možné upraviť aby posudzovaná hodnota prekročila pripustné hladiny hluku vo vnútornom prostredí – izba rodinného domu pri ceste.  Pritom niet pochýb, že posudzovaná hodnota hluku vo vnútornom prostredí dlhodobo prekračuje povolene hladiny.  Upozorňujeme, že správca komunikacie je podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný dodržať prípustne hladiny hluku aj vo vnútornom prostredí (izba v rodinnom dome) podľa vyhlášky č.549/2007 Z.z..

5.
Vzľadom na platný územny plan obce Dvorianky, kde je teda plánovana rozvojova lokalita RD „JUH“ – lokalita na výstavbu nových rodinných domov, že pri uvedenom navýšeni decibelov pre kategoriu územia III. o 10 dB nebude teda možné budovanie týchto nových rodinných domov v tejto lokalite a to podľa vyhlášky č.549/2007 Z.z. ktorá stanovuje, že na základe stanoviska príslušneho orgánu verejného zdravotníctva sa môžu umiestňovať nové budovy na byvanie – rodinné domy ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na byvanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy na byvanie neprekročí prípustne hodnoty uvedene v tabuľke č.1 pre kategoriu uzemia III. o viac ako 5 dB.

6.
Ďalej uvádzame, že sa nejedná iba o hluk a vibracie, ale jedná sa aj o škodlivé emisie z výfukovych plynov ťažkej nákladnej kamionovej dopravy – prekračovanie povolených hodinových limitov NO2, ktoré ministerstvo vôbec nerieši. V spise k správnemu konaniu je stanovisko Okresného úradu Košice, odbor životného prostredia, kde úrad nevylučuje prekračovanie povolených hodinových limitov NO2 v mieste spomaľovača v obci pred RD č.126.

 

Zdôrazňujeme, že reálne poškodzovanie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky na Hlavnej ulici hlukom a vibraciami z cestnej dopravy nie je možné riešiť administratívnymi opatreniami ako je povolenie výnimky na hluk a pozerať pritom na riešenie ako na nebezpečný precedens.

Zdorazňujeme, že pokiaľ nie su riešene alebo z objektívnych príčin nie je možné riešiť primárne protihlukové opatrenia,  alebo tieto nie su dostatočné, pristupuje sa k sekundárnym opatreniam popísanym vyššie.

Žiadame zohladniť vyššie uvedené skutočnosti pri riešeni eliminacie súčasnych nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky na obdobie ďalších 10 rokov do výystavby obchvatu obce.

  

Celý list MDVaRR SR číslo 06352/2014/A231-OK/2780 zo dňa 15.01.2014:
 
MDSR-16.01.2014_Page_1.jpg 

MDSR-16.01.2014_Page_2.jpg 

 

Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci ? Vôbec nikoho to nezaujíma. Ako to tam vyzerá ? Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Na 7 minutovom videu vchádza do obce 50 kamionov v kuse za sebou, na trase z Maďarska do Poľska. Na vjazde do obce každý kamion brzdi pred rodinnymi domami, kde je spomaľovač, vzniká neuveriteľný, zdôrazňujem neuveriteľný hluk a otrasy, trasie sa zem, počuť pískať brzdy, vzduch z brzd, hučanie motorov, proste je to hotove peklo ......

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ministersvo dopravy ignoruje stanovisko Ministerstva vnútra k nevhodne umiestnenemu spomaľovaču, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

  

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Samuela Marca

Kto naozaj riadi Slovensko (píše Samo Marec)

Poslanec Fico má panický strach, lebo jednou z možností je aj pruhovaný dres v Ilave.


Už ste čítali?