Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež !

Autor: Jan Vitkovič | 12.1.2014 o 12:21 | (upravené 16.1.2015 o 13:56) Karma článku: 5,72 | Prečítané:  1101x

Je to možné ? Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež. Neuveriteľný záver správneho konania s SSC (Slovenská správa ciest) - žiadne prijaté opatrenia na elimináciu hluku a otrasov v súčasnosti a na ďalších 10 rokov do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci ostanú ďalších 10 rokov. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, správne konanie s SSC - nové rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu - pokyn pre SSC na výstavbu obchvatu obce až v roku 2023. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Ako to vidí petičný výbor.

Hluk a otrasy v obci ďalších 10 rokov ....

Hluk a otrasy v obci ďalších 10 rokov ....

Je toto možné ? Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o správne konanie s SSC - nové rozhodnutie zo dňa 09.12.2013 vo veci vydania pokynu na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.
 
Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež.
 
 
Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.
 
Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.
 
Obchvat obce 16 km až od Vranova nad Topľou, informacie v článku: Obchvat obce až o 10 rokov ? Prečo ? Ako riešiť dopravu v obci ?
 
Stanovisko petičného výboru zo dňa 12.01.2014.
  
 
  
Pokyn pre SSC v novom rozhodnutí Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice zo dňa 09.12.2013
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu vydalo pokyn pre SSC na výstavbu obchvatu obce v roku 2023 vrámci správneho konanie s SSC - pokyn na odstránenie nedostatkov, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, citujem :
 
"1. Účastník konania je povinný zrealizovať cestný obchvat obce Dvorianky, ktorý sa bude realizovať vybudovaním preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky, podľa nasledovného časového harmonogramu:
a) predprojektová príprava obchvatu Termín: do 30.11.2016
b) projektová príprava obchvatu Termín: do 31.07.2021
c) stavebná realizácia obchvatu Termín: do 31.08.2023
 
2. Účastník konania je povinný priebežne informovať MDVRR SR o plnení uložených opatrení podľa predchádzajúceho bodu 1."
 
SSC bude teda obchvat obce v dĺžke iba cca 4 km stavať 10 rokov, ako je to možné ? Jednoducho, SSC obchvat bude stavať pre všetky obce na ceste I/79 od Vranova nad Topľou po Hriadky v celkovej dĺžke 16 km. Je to možné ?
 
Bližšie tento zámer rozoberám v článku: Obchvat obce až o 10 rokov ? Prečo ? Ako riešiť dopravu v obci ?
 
Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?
 
 
 
 
Ako to vidí petičný výbor - v novom rozhodnutí nie sú žiadne dočasné opatrenia na elimináciu hluku do výstavby obchvatu obce v roku 2023, občania musia vydržať 10 rokov
  
Správne konanie vo veci uloženia účinných opatrení na eliminaciu súčasnych nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky, vedené oblastným hygienikom Košice s účastnikom konania Slovenska správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava ako prevádzkovateľom hluku, bolo ukončené a v danej veci vydal oblastný hygienik Košice aktuálne rozhodnutie č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 09. 12. 2013.
 
Vedúci hygienik rezortu vykonal na základe žiadosti (podnetu) účastnika konania Slovenska správa ciest správne konanie vo veci preskumania rozhodnutia č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26. 3. 2013 mimo odvolacieho konania. Toto konanie bolo ukončené zrušením predmetného rozhodnutia. Následne vydal oblastný hygienik Košice nové rozhodnutie č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 9. 12. 2013, uvedné skutočnosti dokladujeme listom MDVaRR SR číslo 05447/2014/A231-OK/1194 zo dňa 09.01.2014 nižšie:
MDSR-10.01.2014.jpg
 
 
Uvádzame, že nesúhlasime s postupom správneho orgánu v uvedenom správnom konaní a uvádzame  nasledujúce skutočnosti:

1.
Uvedené ukončené správne konanie – pokyn v rozhodnutí číslo 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 09. 12. 2013 nerieši eliminaciu súčasných nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky v súčasnosti ako aj teda nie su prijate žiadne opatrenia (doplnkové opatrenia) na eliminaciu súčasnych nepriaznivych účinkov hluku na obdobie daľších 10 rokov (do výstavby obchvatu obce).
 
Upozorňujeme, že aktuálne je stále porušený zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov a to tým, že súčasne nepriaznive účinky hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 pretrvavajú a navyše nebudú ani odstranené ďalších 10 rokov, teda do vybudovania obchvatu obce.
 
Správny orgán nijako nerieši obdobie do výstavby obchvatu obce doplnkovými opatreniami na eliminaciu súčasnych nepriaznivých účinkov hluku. Súčasne nepriaznive účinky hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky preukázali merania hluku ako aj samotná Hluková študia.
 
V tejto sávislosti ďalej upozornujeme, že podľ Hlukovej šudie v roku odovzdania stavby do prevázky, r. 2013 a taktiež o vštkých posudzovaných výhľadovych rokoch teda aj v r. 2033 by v prípade stavu 0, t.j. bez realizacie protihlukových opatrení, boli prekročené prípustne hladiny hluku na riešenom úseku pozdĺž celého prieťahu cesty 1/79 cez obec Dvorianky.
 
Vplyvom investície vo variante 4 - návrhu obchvatu obce Dvorianky pri stave 1 - by došlo oproti stavu 0 k poklesu hladín hluku vo všetkých posudzovaných bodoch, pričom výsledne hodnoty hladín hluku budú nižšie ako prípustné hodnoty hladín hluku.
 
Vzhľadom na to, že realizacia takéhoto opatrenia nie je možná okamžite, t.j. v roku 2013, navrhuje autor Hlukovej štúdie ako dočasné riešenie, do vybudovania obchvatu, využitie čl. 1.6 Prílohy k vyhlaške č. 549/2007 Z.z., podľa ktorého je možné, aby posudzovaná hodnota prekročila prípustne hladiny hluku o 10 dB(A) pre kategoriu uzemia III. V prípade ST1 je toto prekročenie v r. 2013 v noci 10,9 dB(A), preto navrhuje autor Hlukovej štúdie aj doplnkové opatrenie - do vybudovania obchvatu a to vylúčenie ťažkej tranzitnej dopravy z prieťahu v nočnom čase, čo zabezpečí zníženie hladín hluku v noci cca o 5 dB(A).
 
 
2.
Ukončené správne konanie – rozhodnutie číslo 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 09. 12. 2013 nerieši eliminaciu súčasných nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky a to teda nie sú prijaté žiadne opatrenia (doplnkové opatrenia) na eliminaciu súčasných nepriaznivých účinkov hluku na obdobie daľších 10 rokov a to aj napriek podaniu množstva podaní, ktoré poukazujú na súčasnu nepriaznivu situaciu v obci, čo dokladujeme listom MDVaRR SR číslo 26198/2013/A231-OK/67877 zo dňa 05.11.2013, nižšie. Správny organ tieto podnety nezohľadil  a neprijal žiadne opatenia (doplnkové opatrenia) na eliminaciu súčasnych nepriaznivých účinkov hluku na obdobie dalších 10 rokov.

Súčasne nepriaznivé účinky:  hluk , otrasy a emisie NO2 .

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

 

MDSR-06.11.2013_Page_1.jpg

MDSR-06.11.2013_Page_2.jpg

MDSR-06.11.2013_Page_3.jpg

  
3.
Správny orgán utajil rokovanie o doplnkovom opatrení na eliminaciu súčasnych nepriaznivých účinkov hluku na obdobie daľších 10 rokov (do výstavby obchvatu obce) – vylúčenie nákladnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky, čím nezákonne zamedzil prístup k informaciam na tomto rokovaní na ministerstve dňa 06.11.2013, čo dokladujeme listom MDVaRR SR číslo 26765/2013/A231-OK/69360 zo dňa 12.11.2013, nižšie:
MDSR-13.11.2013.jpg
 
Ako vyzerali doterajšie zmätočné rokovania o vylúčeni nákladnej dopravy z prieťahu obce ?
Informacie, ku ktorým sme sa dostali rozoberám na stránkach petičného výboru.
Tiež informácie na blogu v članku:  Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh ......
Tiež informácie na blogu v članku: Nočný zákaz pre kamiony - cesta I/79 - Dvorianky
Tiež informácie na blogu v članku: Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh VII.
 
4.
Uvedené ukončené správne konanie – rozhodnutie číslo 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 09. 12. 2013 nerieši eliminaciu súčasnych nepriaznivych účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky a to teda nie sú prijaté žiadne opatenia (doplnkové opatrenia) na eliminaciu súčasných nepriaznivých účinkov hluku na obdobie daľších 10 rokov a to aj napriek stanovisku Ministerstva vnútra SR, ktore poukazuje na nevhodne umiestnený spomaľovací prvok priamo pred rodinným domom č.126 v obci, list čislo PPZ-ODP-980-007/2013 zo dňa 23.12.2013, bližie informacie v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.
 
   
Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci ? Vôbec nikoho to nezaujíma. Ako to tam vyzerá ?
 
Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Na 7 minutovom videu vchádza do obce 50 kamionov v kuse za sebou, na trase z Maďarska do Poľska. Na vjazde do obce každý kamion brzdi pred rodinnymi domami, kde je spomaľovač, vzniká neuveriteľný, zdôrazňujem neuveriteľný hluk a otrasy, trasie sa zem, počuť pískať brzdy, vzduch z brzd, hučanie motorov, proste je to hotove peklo ......

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ministersvo dopravy ignoruje stanovisko Ministerstva vnútra k nevhodne umiestnenemu spomaľovaču, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

 
 
Žiadame preveriť postup správneho orgánu vo veci uloženia účinnych opatrení na eliminaciu súčasnych nepriaznivých účinkov hluku
 
Žiadame preveriť postup správneho orgánu vo veci uloženia účinnych opatrení na eliminaciu súčasnych nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky, neriešenie eliminacie súčasnych nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky v súčasnosti ako aj teda neprijatie opatrení (doplnkových opatrení) na eliminaciu súčasnych nepriaznivých účinkov hluku na obdobie daľších 10 rokov (do výstavby obchvatu obce).
 
 
 
Celé rozhodnutie Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR zo dňa 09.12.2013 :
ROZHODNUTIE-01.jpg

ROZHODNUTIE-02.jpg

 

ROZHODNUTIE-03.jpg

 

 ROZHODNUTIE-04b.jpg

 

 

 

 

 Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?