Neuveriteľný príbeh IV.-pokračovanie 2. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí !

Autor: Jan Vitkovič | 5.1.2014 o 10:15 | (upravené 16.1.2015 o 13:12) Karma článku: 8,84 | Prečítané:  2603x

Je toto možné ? Na cestu je možné namaľovať hocičo. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, na cestu je možné namaľovať hocičo a ako sa komu chce (vodorovne dopravne značenie V16 - opticka brzda), hlboké koľaje a havarijny stav nikoho netrápi. Podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?
Jedná sa o priame pokračovanie článku: Neuveriteľný príbeh IV. - pokračovanie. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí !

Koľaje hlbky 28mm - Havarijny stav

Koľaje hlbky 28mm - Havarijny stav

Je toto možné ? Na cestu je možné namaľovať hocičo. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, na cestu je možné namaľovať hocičo a ako sa komu chce (vodorovne dopravne značenie V16 - opticka brzda), hlboké koľaje a havarijny stav nikoho netrápi. Podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o neuplné vodorovné dopravné značenie V16 - optická psychologická brzda a vyjazdé hlboké koľaje, akože odborné orgány sú v tomto prípade Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii a Slovenská správa ciest IVSC Košice.

Povodný článok: Je toto možné ? Ako funguje štátna správa - neuveriteľný príbeh ...

A tiež článok: Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh IV.

 

Prešetrenie Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, odbor kontroly, štáneho dozoru a dohľadu - stav neuplnej optickej brzdy V16 iba so 4 čiarami - všetko je v poriadku

Odbor kontroly, štáneho dozoru a dohľadu MDVaRR SR nám dňa 03.01.2014 zaslal e-mail ohľadne stavu prešetrovania postupu Okresného úradu Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii pri výkone Štátneho odborného dozoru na ceste I/79 v obci Dvorianky. Odbor uvadza k bodu číslo 1 (neúplne vodorovne dopravné značenie V16 - optická brzda), citujem :

„OKŠDD sa stotožňuje s postupom OUKE OCDaOK pri posúdení vodorovného dopravného značenia V16 v obci Dvorianky. “

Ďalej odbor uvádza, citujem:

"Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009  Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je určené pri vodorovnej dopravnej značke s označením V16 Optická psychologická brzda, koľko má byť vyznačených na vozovke pruhov. Rovnako ako aj STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a jej zmena STN 01 8020/Z2 Dopravné značky na pozemných komunikáciách ich neustanovuje, sú stanovené len rozmery. Taktiež uvádzame, že napr. vodorovné dopravné značenie s označením V6 Priechod pre chodcov má podľa súvisiacich predpisov vyobrazené len 4 pruhy pričom podľa šírky pozemnej komunikácie je tento počet variabilný."

Touto cestou vyjadrujeme nesúhlas so stanoviskom odboru MDVaRR SR  v bode číslo 1.
 
Uvádzame, že pri výkone SOD musí úrad - OUKE OCDaOK pri posúdeni vodorovného dopravného značenia V16 v obci Dvorianky posudzovať okrem prevedenia dopravného značenia V16 (počet čiar, ktoré teda neupravuje žiadny predpis) aj jeho správne umiestnenie – teda správnu polohu umiestnenia tohto vodorovného dopravného značenia V16 v obci a to v takom mieste, kde je potrebné aby vodiči brzdili – spomaľovali vozidlo vzhľadom na už umiestnený spomaľovací prvok „vybočenie jazdného pruhu“. Z tohto pohľadu bolo vodorovné dopravné značenie V16 pri výkone ŠOD dňa 26.09.2013 umiestnene nesprávne, teda značne ďaleko od spomaľovacieho prvku a neplnilo teda svoju naprojektovanú funkciu ako aj v neposlednom rade bola vykonaná zmena umiestnenia  oproti pôvodnemu stavu.

Upozorňujeme, že pôvodne umiestnenie vodorovného dopravného značenia V16 v obci Dvorianky bolo umiestene tak, že vodičov navádzalo k spomaleniu v náväznosti na vybočenie jazdného pruhu, toto umiestnenie schválila a doporučila odborne spôsobila osoba zodpovedná za umiestnenie tohto vodorovného dopravného značenia - V16.

Ďalej upozorňujeme, že akúkoľvek zmenu umiestnenia tohto vodorovného dopravného značenia V16 musí taktiež znovu schváliť odborne spôsobilá osoba, pričom sa nemôťe jednať o svojvoľnú zmenu umiestnenia tohto vodorovného dopravného značenia V16 iba správcom komunikacie, nevieme o schválenej takejto zmene pre nové umiestnenie tohto vodorovného dopravného značenia V16.

Ďalej v tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že práve z tohto dôvodu bolo umiestnenie vodorovného dopravného značenia V16 vrátene do pôvodneho schváleneho stavu, boli dostriekane chýbajuce pruhy tak, aby vodorovné dopravné značenie V16 plnilo svoj účel, ktorý pôvodne schválila a doporučila odborne spôsobila osoba.

Zdôrazňujeme, že uvedené skutočnosť - zmenu umiestnenia vodorovného dopravného značenie V16 mal teda identifikovať úrad OUKE OCDaOK pri výkone ŠOD dňa 26.09.2013.

Upozorňujeme, že nie je možné ľubovolne meniť polohu umiestnenia vodorovného dopravného značenia V16 na cestnej komunikacii iba tak, ako sa komu zachce.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považujeme naďalej postup OUKE OCDaOK pri výkone ŠOD zo dňa 26.09.2013 za neodborný.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

foto-18_10_2013.jpg 

 

Prešetrenie Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, odbor kontroly, štáneho dozoru a dohľadu - stav hlbokých vyjazdených koľají

Odbor kontroly, štáneho dozoru a dohľadu MDVaRR SR nám dňa 03.01.2014 zaslal e-mail ohľadne stavu prešetrovania postupu Okresného úradu Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii pri výkone Štátneho odborného dozoru na ceste I/79 v obci Dvorianky. Odbor uvadza k bodu číslo 2 (hlboké vyjazdené koľaje), citujem :

„Podľa 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 135/1935 Zb.“) „vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcemu účelu, na ktorý sú určené. Podľa § 9 zákona č. 135/1935 Zb. „závady v zjazdnosti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. Správcovia sú povinní vykonávať pravidelné kontroly pozemných komunikácií, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete a prieskumy možného vplyvu prác na týchto pozemných komunikáciách na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky“. 


Technické podmienky uvedené v rezortnom predpise „TP 9A/2005 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty“ platia na prípravu a realizáciu údržby a opráv cestných komunikácií. Vozovky cestných komunikácií pre motorové vozidlá musia byť z hľadiska používateľov vždy v prevádzky schopnom stave, aby vytvárali podmienky pre bezpečnosť cestnej premávky. Údržba a opravy cestných komunikácií sú plánovanou činnosťou. Je to súhrn prác neinvestičného charakteru, ktorými sa udržujú a opravujú vozovky v prevádzky schopnom stave počas celej doby užívania. Vozovky musia spĺňať technické špecifikácie stanovené príslušnými predpismi. Podkladom na rozhodovanie o údržbe, oprave alebo rekonštrukcií vozovky je zhodnotenie technického stavu vozovky. Toto sa realizuje pomocou diagnostických meraní. Po diagnostických meraniach nasleduje zhodnotenie výsledkov týchto meraní a to účel opravy a rekonštrukcie vozovky. Podľa článku 8.1.1 tohto predpisu všetky rozhodovacie postupy musí vykonávať odborný pracovník ovládajúci problematiku v oblasti návrhu a posúdenia vozovky."

Ďalej odbor uvádza, citujem:

"Vzhľadom na špecifickú a úzko odbornú problematiku OKŠDD požiadala OUKE OCDaOK o zabezpečenie vykonania diagnostických meraní priečnych a pozdĺžnych nerovností pozemnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky prostredníctvom správcu tejto cesty."

kolaje-meranie.JPG 

 

Celý e-mail MDSR OKSDD:

MDSR-OKSD-03.01.2014.jpg

 

Ako vyzerá aktuálne stav dopravného značenia ?

Na fotografiach nižšie vidno aktuálny stav, zlý technicko-stavebný stav cesty I/79 – spomaľovací prvok na vjazde do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova. Jedna sa teda konkrétne o poškodené nosné stlpiky dopravných značiek vodiaca tabuľa Z3b, poškodenie je zjavne zapričinené vibraciami od brzdenia ťažkej kamionovej dopravy v kombinacii so zlým stavebno-technickým prevedením upevnenia stlpikov – zabetonovanie stlpikov tesne na okraji nosnej konštrukcie vozovky, celý stlpik s dopravnou značkou je úplne uvoľnený a prepadáva sa do priekopy.  

Ďalej je zreteľne poškodená aj dopravná značka C6a - prikázany smer obchadzania vpravo  spolu s dopravnou značkou smerovacia doska Z4e, ktoré sú osadené na jednom stlpiku, kde zjavne došlo k viacnasobnému narazeniu a stočeniu týchto dopravných značiek.

DSCF3445.JPG DSCF3447.JPG

DSCF3451.JPG DSCF3454.JPG

DSCF3455.JPG DSCF3464.JPG

DSCF3463.JPG DSCF3468.JPG

 

Nevydržal to ani telekomunikačný stlp

Pred spomaľovacím prvkom už spadol aj stlp telekomunikacii, vplyvom dlhodobých vibrácii pri brzdení ťažkej kamionovej dopravy to nevydržal, zrejme ho aj zachytil niektory s kamionov. 

P6300046.JPG P6300040.JPG

 

Poruchový informatívny merač rýchlosti

Podrobne informacie v článku: Informatívny merač rýchlosti - podľa SSC opatrenie storočia ...

Informacie od hovorcu SSC Mgr. Zuzana Hromcová, citujem:
"Na základe podnetu bola prevedená kontrola merača rýchlosti dňa 17.12.2013 merač bol funkčný, následne bola vykonaná kontrola 19.12.2013 merač rýchlosti vykazoval poruchu /občas  meral občas nemeral/. Z týchto dôvodov sme uvedenú poruchu reklamovali u dodávateľa predmetného merača."

V piatok 03.01.2014 večer merač zase nefungoval .....

info-radar.jpg 

  
Spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci ? Kde to žijeme ? Na Slovensku...

Ako to tam vyzerá ? Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Na 7 minutovom videu vchádza do obce 50 kamionov v kuse za sebou, na trase z Maďarska do Poľska. Na vjazde do obce každý kamion brzdi pred rodinnymi domami, kde je spomaľovač, vzniká neuveriteľný, zdôrazňujem neuveriteľný hluk a otrasy, trasie sa zem, počuť pískať brzdy, vzduch z brzd, hučanie motorov, proste je to hotove peklo ......

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru. 

 

 

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?