Ako SSC vybavilo sťažnosť, náprava až v roku 2023 !

Autor: Jan Vitkovič | 15.12.2013 o 10:10 | (upravené 16.1.2015 o 7:29) Karma článku: 6,10 | Prečítané:  798x

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest vybavuje sťažnosti, príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač priamo pred rodinnyými domami v obci, hlboké koľaje a havarijný stav, vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa SSC je všetko v poriadku a SSC na pritom neuveriteľne považuje našu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

SSC vybavilo sťažnosť

SSC vybavilo sťažnosť

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest vybavuje sťažnosti, príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač priamo pred rodinnyými domami v obci, hlboké koľaje a havarijný stav, vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa SSC je všetko v poriadku a SSC na pritom neuveriteľne považuje našu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o neuplné vodorovné dopravné značenie V16 - optická psychologická brzda a vyjazdé hlboké koľaje pred spomaľovačom, ktorý je neuveriteľne umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci, akože odborné orgány sú v tomto prípade Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii a Slovenská správa ciest IVSC Košice.

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest ? Majú v tom jasno, nič sa predca nedeje.

Všetko je predsa v poriadku, ako inač ?

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku. SSC uvádza, citujem "Na základe hore uvedeného považujeme Vašu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú."

O to viac zaražajúcejšie je konštatovanie, citujem "Záverom si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že Vaše opakované podania, ktorých obsah je takmer vo všetkých prípadoch totožný, v ktorých namietate postup kompetentných orgánov pri riešení poškodzovania zdravia obce Dvorianky nadmerným hlukom na ceste 1/79 z ťažkej nákladnej kamiónovej dopravy a dlhé termíny na realizáciu konkrétnych protihlukových opatrení, si vyžadujú koncepčné riešenia, ktorých realizácia potrvá do roku 2023.".

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

SSC-HLAVICKA.jpg

SSC-ZAVER.jpg

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 1.

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 1 SSC uvádza:

BOD-1.jpg

Samozrejme, uplynulo už 5 rokov,  list SSC z roku 2008 je na stránkach petičného výboru.

V tomto liste číslo 25788/6361/2008 zo dňa 26.06.2008 SSC uvádza, citujem: " Zároveň Vás upozorňujeme, že komunikácia v obci Dvorianky nemôže byť a nebude typom skľudňujúcej komunikácie, nakoľko sa jedná o štátnu cestu I. triedy zabezpečujúcu dopravné spojenie medzi SR a MR. "

Upozorňujeme, že ešte v júni 2008 sme upozornili SSC, že nimi plánovana dopravná stavba bude spôsobovať hluk v dôsledku nesprávneho riešenia "zóny kľudu - spomalenia” - umiestnenie spomaľovača pred rodinnymi domami v obci.  SSC upozornenie ignorovala pričom poslala iba uvedné vyjadrenie. 

Ako vyzerá aktualne teda situacia pred rodinnymi domami ? Je všetko v poriadku, tak ako uvádza SSC ?

Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 2.

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 2 SSC uvádza:

BOD-2.jpg

Upozornujeme, že v tejto veci prešetrovania postupu oddelenia BECEP SSC podnet – stažnosť nepostúpili kompetentnému orgánu na prešetrenie, teda podľa ich názoru na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR. Žiadame naďalej prešetriť tento postup oddelenia BECEP a to postupením na kompetentný orgán.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 3.

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 3 SSC uvádza:

BOD-3.jpg

Nesuhlasíme s prešetrením SSC a teda zdôraznujeme, že nie je pravda čo uvádza SSC a teda v uvedenom liste SSC IVSC Košice (uverejnené nižšie) je zreteľne a čitateľne uvedené, citujem: „SSC IVSC Košice, nedisponuje žiadnymi protokolmi o hodnoteni hluku a vibrácii, vzhľadom k tomu, že nie je prevádzkovateľom zdroju hluku, infrazvuku alebo vibrácii podľa § 27 odst. 1, zákona č. 355/2007“.

Upozorňujeme, na túto formulaciu „vzhľadom k tomu, že nie je prevádzkovateľom zdroju hluku, infrazvuku alebo vibrácii podľa § 27 odst. 1, zákona č. 355/2007“, ktorá bola použitá v prítomnom čase a to dňa 24.10.2011.

Upozornujeme, že v uvedenom liste, nie je nikde uvedené, že SSC IVSC Košice v zmysle § 27 ods. 1 zákona o ochrane zdravia, v zneni platnom v čase vydania kolaudačného rozhodnutia č. 2009/01922-4 zo dňa 14.12.2009, nebola prevádzkovateľom zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibracii.

Upozorňujeme znovu, že SSC IVSC Košice v čase oktober-2011 si nebolo vedomé, že je prevádzkovateľom zdroju hluku, infrazvuku alebo vibracii podľa § 27 odst. 1, zakona c. 355/2007, jedna sa teda o zreteľné pochybenie riaditeľa SSC IVSC Košice, ktorý je pod listom podpisaný.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?
SSC-IVSC-KE-RUVZ-TV-24.10.2011.jpg

 

RUVZ-TV-info-SSC-IVSC-KE-02.11.2011.jpg 

Ako to je teda s kolaudačným rozhodnutím, na ktoré sa odvoláva SSC a skutočnosť, že stavba iba podľa neho a iba podľa SSC neohrozuje zdravie ľudí ? Je to cele komické.

K stavbe sa síce vyjadril Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý konštatoval, že stavba neohrozuje zdravie ľudí, ale pozrime sa bližšie na základe čoho o tom rozhodol, dodatočne nás urad informoval, ako rozhodoval - list zo dňa 19.10.2013:

Citujem: "Z predložených dokladov od investora stavby sme vyhodnotili zámer, ktorý mal za cieľ zlepšiť podmienky obytného prostredia v obci, ako stavbu u ktorej sa nepredpokladal bezprostredný vzťah k zdravotnému stavu obyvateľstva a ako taký ani podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude predmetom štátneho zdravotného dozoru."

RUVZTV-info.jpg

Citujem z listu RUVZ TV zo dňa 19.10.2013:

"Z uvedeného vyplývajú aj odpovede na Vami položené otázky, prečo sme nežiadali aj hodnotenie vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva, prípadne či sme nepredpokladali negatívny vplyv odvodnenia chodníkov a spomaľovacích prvkov v telese cesty na bezprostredné zdravotné ohrozenie. "

Ďalej RUVZ TV uvádza skutočnosť, z ktorej ostáva rozum stáť a teda, že urad vlastne ani nebol kompetentný rozhodovať:

Citujem: "Samotné posúdenie technického vykonania úprav na už existujúcej ceste, vrátane technicko-organizačných úprav (spomalenie jazdy, obmedzenie rýchlosti a pod.) nespadajú ani po stránke zdravotných dopadov do kompetencie RÚVZ. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má pre tieto účely zriadený svoj špecifický úrad verejného zdravotníctva, ktorý aj v rámci svojej kompetencie konal." 

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Celý list RUVZ Trebišov zo dňa 19.10.2013:

RUVZTV-19.10.2012.jpg

 

Je to komické, keď sa rozhodnutia o zdravotnej nezávadnosti stavby vydávaju na základe dohadov z predložených dokladov od investora dopravnej stavby cesty a nepredpoklada sa bezprostredný vzťah k zdravotnému stavu obyvateľstva v okolí.

Kto teda a na základe čoho rozhodol, že stavba vrátane umiestnenia spomaľovača priamo pred rodinné domy nebude poškodzovať zdravie obyvateľstva ?

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 4-5 ?

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 4-5-3 SSC uvádza:

BOD-4-5.jpg 

Dôrazne upzorňujeme, že riešenie dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva cestnou dopravou v obci Dvorianky nie je možné riešit až do roku 2023, ako to uvádza SSC. Dôrazne upozorňujeme, že aktuálny stav poškodzovania zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky preukázali opakované merania hluku ako aj vypracovaná Hlukova študia. O zámere SSC riešiť dlhodobá poškodzovanie zdravia obyvateľstva až do roku 2023 sme informovali Útvar vedúceho hygienika rezotu MDVaRR SR, ako aj vedúcich pracovníkov ministerstva.

Upozorňujeme ďalej v tejto súvislosti, že SSC dlhodobo ignoruje všetky návrhy petičného výboru na riešenie danej situacie v obci, ktoré pritom vychádzaju z návrhov odborníkov v oblasti riešenia upokojovania cestnej dopravy.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

 

Ako to vidí ministerstvo dopravy ? Nove rozhodnutie proti SSC do konca roka.

Podľa aktuálnych informacii z Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR list, ktorý nam bol doručený dňa 13.12.2013:

 
Ad 2/
Oblastný hygienik Košice plánuje vydať nové rozhodnutie vo veci uloženia opatrení na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky prevádzkovateľa zdroja hluku v mesiaci december 2013.
 
Ad 3/
DÍžka správneho konania vedeného so Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava vo veci porušenia povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku a odstránenia nadmerného hluku z cestnej komunikácie 1/79 ovplyvňujú predovšetkým objektívne faktory. Preto nie je v možnostiach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, resp. iných organizačných útvarov, najmä z dôvodu komplikovanosti veci a platnej legislatívy, ovplyvniť jeho trvanie.

MDSR-1.jpg

MDSR-2.jpg

MDSR-3.jpg

 

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Exminister z nástenkového tendra kontroluje v Žiline mestský podnik

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Lepší príklad podvádzania pri tendroch by nevymyslel ani Matovič

Po rokoch idú nástenkári pred súd.


Už ste čítali?