Ako SSC vybavilo sťažnosť, náprava až v roku 2023 !

Autor: Jan Vitkovič | 15.12.2013 o 10:10 | (upravené 16.1.2015 o 7:29) Karma článku: 6,10 | Prečítané:  839x

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest vybavuje sťažnosti, príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač priamo pred rodinnyými domami v obci, hlboké koľaje a havarijný stav, vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa SSC je všetko v poriadku a SSC na pritom neuveriteľne považuje našu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

SSC vybavilo sťažnosť

SSC vybavilo sťažnosť

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest vybavuje sťažnosti, príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač priamo pred rodinnyými domami v obci, hlboké koľaje a havarijný stav, vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa SSC je všetko v poriadku a SSC na pritom neuveriteľne považuje našu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o neuplné vodorovné dopravné značenie V16 - optická psychologická brzda a vyjazdé hlboké koľaje pred spomaľovačom, ktorý je neuveriteľne umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci, akože odborné orgány sú v tomto prípade Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii a Slovenská správa ciest IVSC Košice.

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest ? Majú v tom jasno, nič sa predca nedeje.

Všetko je predsa v poriadku, ako inač ?

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku. SSC uvádza, citujem "Na základe hore uvedeného považujeme Vašu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú."

O to viac zaražajúcejšie je konštatovanie, citujem "Záverom si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že Vaše opakované podania, ktorých obsah je takmer vo všetkých prípadoch totožný, v ktorých namietate postup kompetentných orgánov pri riešení poškodzovania zdravia obce Dvorianky nadmerným hlukom na ceste 1/79 z ťažkej nákladnej kamiónovej dopravy a dlhé termíny na realizáciu konkrétnych protihlukových opatrení, si vyžadujú koncepčné riešenia, ktorých realizácia potrvá do roku 2023.".

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

SSC-HLAVICKA.jpg

SSC-ZAVER.jpg

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 1.

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 1 SSC uvádza:

BOD-1.jpg

Samozrejme, uplynulo už 5 rokov,  list SSC z roku 2008 je na stránkach petičného výboru.

V tomto liste číslo 25788/6361/2008 zo dňa 26.06.2008 SSC uvádza, citujem: " Zároveň Vás upozorňujeme, že komunikácia v obci Dvorianky nemôže byť a nebude typom skľudňujúcej komunikácie, nakoľko sa jedná o štátnu cestu I. triedy zabezpečujúcu dopravné spojenie medzi SR a MR. "

Upozorňujeme, že ešte v júni 2008 sme upozornili SSC, že nimi plánovana dopravná stavba bude spôsobovať hluk v dôsledku nesprávneho riešenia "zóny kľudu - spomalenia” - umiestnenie spomaľovača pred rodinnymi domami v obci.  SSC upozornenie ignorovala pričom poslala iba uvedné vyjadrenie. 

Ako vyzerá aktualne teda situacia pred rodinnymi domami ? Je všetko v poriadku, tak ako uvádza SSC ?

Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 2.

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 2 SSC uvádza:

BOD-2.jpg

Upozornujeme, že v tejto veci prešetrovania postupu oddelenia BECEP SSC podnet – stažnosť nepostúpili kompetentnému orgánu na prešetrenie, teda podľa ich názoru na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR. Žiadame naďalej prešetriť tento postup oddelenia BECEP a to postupením na kompetentný orgán.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 3.

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 3 SSC uvádza:

BOD-3.jpg

Nesuhlasíme s prešetrením SSC a teda zdôraznujeme, že nie je pravda čo uvádza SSC a teda v uvedenom liste SSC IVSC Košice (uverejnené nižšie) je zreteľne a čitateľne uvedené, citujem: „SSC IVSC Košice, nedisponuje žiadnymi protokolmi o hodnoteni hluku a vibrácii, vzhľadom k tomu, že nie je prevádzkovateľom zdroju hluku, infrazvuku alebo vibrácii podľa § 27 odst. 1, zákona č. 355/2007“.

Upozorňujeme, na túto formulaciu „vzhľadom k tomu, že nie je prevádzkovateľom zdroju hluku, infrazvuku alebo vibrácii podľa § 27 odst. 1, zákona č. 355/2007“, ktorá bola použitá v prítomnom čase a to dňa 24.10.2011.

Upozornujeme, že v uvedenom liste, nie je nikde uvedené, že SSC IVSC Košice v zmysle § 27 ods. 1 zákona o ochrane zdravia, v zneni platnom v čase vydania kolaudačného rozhodnutia č. 2009/01922-4 zo dňa 14.12.2009, nebola prevádzkovateľom zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibracii.

Upozorňujeme znovu, že SSC IVSC Košice v čase oktober-2011 si nebolo vedomé, že je prevádzkovateľom zdroju hluku, infrazvuku alebo vibracii podľa § 27 odst. 1, zakona c. 355/2007, jedna sa teda o zreteľné pochybenie riaditeľa SSC IVSC Košice, ktorý je pod listom podpisaný.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?
SSC-IVSC-KE-RUVZ-TV-24.10.2011.jpg

 

RUVZ-TV-info-SSC-IVSC-KE-02.11.2011.jpg 

Ako to je teda s kolaudačným rozhodnutím, na ktoré sa odvoláva SSC a skutočnosť, že stavba iba podľa neho a iba podľa SSC neohrozuje zdravie ľudí ? Je to cele komické.

K stavbe sa síce vyjadril Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý konštatoval, že stavba neohrozuje zdravie ľudí, ale pozrime sa bližšie na základe čoho o tom rozhodol, dodatočne nás urad informoval, ako rozhodoval - list zo dňa 19.10.2013:

Citujem: "Z predložených dokladov od investora stavby sme vyhodnotili zámer, ktorý mal za cieľ zlepšiť podmienky obytného prostredia v obci, ako stavbu u ktorej sa nepredpokladal bezprostredný vzťah k zdravotnému stavu obyvateľstva a ako taký ani podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude predmetom štátneho zdravotného dozoru."

RUVZTV-info.jpg

Citujem z listu RUVZ TV zo dňa 19.10.2013:

"Z uvedeného vyplývajú aj odpovede na Vami položené otázky, prečo sme nežiadali aj hodnotenie vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva, prípadne či sme nepredpokladali negatívny vplyv odvodnenia chodníkov a spomaľovacích prvkov v telese cesty na bezprostredné zdravotné ohrozenie. "

Ďalej RUVZ TV uvádza skutočnosť, z ktorej ostáva rozum stáť a teda, že urad vlastne ani nebol kompetentný rozhodovať:

Citujem: "Samotné posúdenie technického vykonania úprav na už existujúcej ceste, vrátane technicko-organizačných úprav (spomalenie jazdy, obmedzenie rýchlosti a pod.) nespadajú ani po stránke zdravotných dopadov do kompetencie RÚVZ. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má pre tieto účely zriadený svoj špecifický úrad verejného zdravotníctva, ktorý aj v rámci svojej kompetencie konal." 

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Celý list RUVZ Trebišov zo dňa 19.10.2013:

RUVZTV-19.10.2012.jpg

 

Je to komické, keď sa rozhodnutia o zdravotnej nezávadnosti stavby vydávaju na základe dohadov z predložených dokladov od investora dopravnej stavby cesty a nepredpoklada sa bezprostredný vzťah k zdravotnému stavu obyvateľstva v okolí.

Kto teda a na základe čoho rozhodol, že stavba vrátane umiestnenia spomaľovača priamo pred rodinné domy nebude poškodzovať zdravie obyvateľstva ?

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

 

Ako to vidí Slovenská správa ciest, bod 4-5 ?

SSC prešetrila našu sťažnosť a samozrejme je všetko v poriadku, k bodu číslo 4-5-3 SSC uvádza:

BOD-4-5.jpg 

Dôrazne upzorňujeme, že riešenie dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva cestnou dopravou v obci Dvorianky nie je možné riešit až do roku 2023, ako to uvádza SSC. Dôrazne upozorňujeme, že aktuálny stav poškodzovania zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky preukázali opakované merania hluku ako aj vypracovaná Hlukova študia. O zámere SSC riešiť dlhodobá poškodzovanie zdravia obyvateľstva až do roku 2023 sme informovali Útvar vedúceho hygienika rezotu MDVaRR SR, ako aj vedúcich pracovníkov ministerstva.

Upozorňujeme ďalej v tejto súvislosti, že SSC dlhodobo ignoruje všetky návrhy petičného výboru na riešenie danej situacie v obci, ktoré pritom vychádzaju z návrhov odborníkov v oblasti riešenia upokojovania cestnej dopravy.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

 

Ako to vidí ministerstvo dopravy ? Nove rozhodnutie proti SSC do konca roka.

Podľa aktuálnych informacii z Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR list, ktorý nam bol doručený dňa 13.12.2013:

 
Ad 2/
Oblastný hygienik Košice plánuje vydať nové rozhodnutie vo veci uloženia opatrení na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky prevádzkovateľa zdroja hluku v mesiaci december 2013.
 
Ad 3/
DÍžka správneho konania vedeného so Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava vo veci porušenia povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku a odstránenia nadmerného hluku z cestnej komunikácie 1/79 ovplyvňujú predovšetkým objektívne faktory. Preto nie je v možnostiach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, resp. iných organizačných útvarov, najmä z dôvodu komplikovanosti veci a platnej legislatívy, ovplyvniť jeho trvanie.

MDSR-1.jpg

MDSR-2.jpg

MDSR-3.jpg

 

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?