Ako to teda bude s cestou I/79 ?

Cesta I/79 pri súčasnej absencii diaľnic a rýchlostných ciest bude aj naďalej plniť medzinárodnú funkciu, a navyše nižším mýtom bude naďalej lákať kamionovu tranzitnú dopravu na trase Poľsko - Maďarsko.

Upozorňujeme, že cesta I. triedy číslo 1/79 pritom nezodpovedá v súčasnosti požadovanej kategórii na cestu I. triedy čo potvrdzuje aj priamo Košický samosprávny kraj vo svojom strategickom domumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 a to v kapitole 13.1.6.2 - Technická infraštruktúra, kde sa uvadza v navrhu vyplývajúcom z ÚPN VÚC Košický kraj pre základnu komunikačnu sieť a ostatné významné cestné trasy, ze pri súčasnej absencii diaľnic a rýchlostných ciest na území KSK budú aj výhľadovo plniť nadregionálnu, ale aj medzinárodnú funkciu cesty I. triedy a cesty II., III. triedy.

V tomto dokumente sa uvádza, že cesta I. triedy číslo 1/79 Vranov nad Topľou (PSK) - Trebišov - Slovenské Nové Mesto - Čierna (hr. UA) tvorí severojužnú dopravnú os (s pokračovaním 1/15 Vranov nad Topľou - Stročín - Svidník - PR). Cesta I. triedy cislo 1/79 až na krátke úseky nezodpovedá požadovanej kategórii cesty I. triedy, najmä z hľadiska nárastu dopravy (2005/2000 - celkový počet vozidiel cca 30%, ale nárast ťažkej dopravy predstavuje cca 70 až 175%).

Cesta vyžaduje prioritné riešenie dopravných problémov trasy a to prestavbou na šírkovu kategóriu C 11,5/80 ako aj zároveň je potrebné riešiť súčasné úrovňové priecestia so železničnou traťou Čierna nad Tisou - Košice: Cerhov, Slovenské Nové Mesto. Prestavba je naliehavá pri predpokladanom otvorení hraničného priechodu Čierna - Stráž (Solomonovo) a TKD Dobrá. Návrhy sú zahrnuté do ÚPN VÚC, zároveň s riešením východného obchvatu Slovenské Nové Mesto/ Sátoraljaújhely- nový hraničný priechod (MR).

Strategicky dokument Košickeho samosprávneho kraja - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 je dostupny na internete na adrese:
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/phsr/
Priama linka na kapitolu 13.1.6.2 : http://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/phsr_kapitola_13_1_6_2.pdf

 

Podľa ministertsva dopravy prestanú kamióny ničiť slovenské cesty

Podľa ministerstva dopravy tranzitná kamiónová doprava prestane komplikovať život ľudom žijúcim pri cestách. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, preto pripravilo súbor opatrení, ktorý reaguje na sťažnosti ľudí žijúcich v blízkostí ciest.

Zvyšuje sa aj mýto za cestách I. triedy, ktoré sú paralelné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. Cieľom je, aby autodopravcovia preferovali diaľničnú sieť a nesnažili sa ju obchádzať po cestách I. triedy vedúcich aj cez intravilány miest a obcí.

Nerozumieme, prečo je cesta I/79 spoplatnená ako neparalélna s D1 a R4, keď zjavne je to alternatívna paralélna trasa pre tranzit kamionov na trase Poľsko - Maďarsko. 

Je to neodbornosť alebo úmysel ?

 

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/