Neuveriteľný príbeh IV. - pokračovanie. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí !

Autor: Jan Vitkovič | 7.12.2013 o 9:06 | (upravené 16.1.2015 o 13:13) Karma článku: 7,91 | Prečítané:  1451x

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, hlboké koľaje a havarijny stav, vôbec nikomu to ale nevadí.  Naopak podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?
Jedná sa o priame pokračovanie článku: Neuveriteľný príbeh IV. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí !

Koľaje hlbky 28mm - Havarijny stav

Koľaje hlbky 28mm - Havarijny stav

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, hlboké koľaje a havarijny stav, vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm.
 
Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže.
 
Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o neuplné vodorovné dopravné značenie V16 - optická psychologická brzda a vyjazdé hlboké koľaje, akože odborné orgány sú v tomto prípade Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii a Slovenská správa ciest IVSC Košice.

Povodný článok: Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh IV.

 

Ako to vidí Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozmených komunikacii ?

Všetko je predsa v poriadku, ako inač ?

Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozmených komunikacii v liste čislo OU-KE-OCDPK/2013/02270-2 zo dňa 07.11.2013, ktory nám bol doručený samozrejme až dňa 06.12.2013 uvádza, citujem:
“ Náš odbor na základe Vášho podnetu zvolal pracovné rokovanie priamo na mieste v obci Dvorianky a vykonal opakovaný ŠOD za účasti všetkých kompetentných orgánov a to konkrétne majetkového správcu ciest SSC, IVSC Košice a OR PZSR, OD1 Trebišov, ktorv je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky. K výkonu ŠOD boli prizvaní ešte zástupca KR PZSR, KDI Košice a starosta obce Dvorianky.”

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

OUKE-06.12.2013.jpg


 

Dopravná značka V16 iba so 4 čiarami - všetko je v poriadku

Takže poďme sa teda pozrieť ako to vyzerá s dopravnou značkou V16 - optická psychologická brzda "podľa odborníkov na úrade":

Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozmených komunikacii v liste číslo OU-KE-OCDPK/2013/02270-2 zo dňa 07.11.2013 uvádza neuveriteľné "odborné skutočnosti, citujem:

“ Po obhliadke priamo na mieste v obci Dvorianky bolo kompetentnými skonštatované, že vodorovné a zvislé dopravné značenie bolo v súlade s ustanoveniami zákona č. 8 2009 Z.z o cestnej doprave a vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z.z... Vodorovné dopravné značenie V16 značka optická psychologická brzda - opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jay.dy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť. “

Ďalej úrad uvádza, citujem:

“ Počet priečnych čiar optickej brzdy sa nanáša na povrch vozovkv v dĺžke podľa rýchlosti a žiadny predpis neustanovuje, či tých priečnych čiar optickej brzdy ma byť 15 alebo 9. “

Ďalej úrad uvádza, citujem:

“ Je pravdou, že priečne čiary optickej brzdy neboli nanesené v takom počte ako pôvodne, ale boli v súlade s vykonávacou vyhláškou, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Napriek tomu boli priečne čiary doplnené na pôvodný počet. “

foto-18.10.2013.JPG

V čase výkonu SOD a to ešte dňa 26.9.2013 na ceste 1/79 v obci Dvorianky boli na ceste ako dopravné vodorovné značenie V16 iba 4 čiary, čo zreteľne vidno na fotografii vyššie, foto je zo dňa 18.10.2013, teda tesne po výkone SOD.

Dopravné vodorovné značenie V16 nemalo na ceste 9 ani 15 čiar, ale iba 4 čiary, čo zjavne nie je úplne vodorovné dopravné značenie V16, pričom zdôraznujem, že vzájomna vzdialenosť týchto iba 4 čiar sa v smere jazdy nezmenšovala a tým rastúca frekvencia optických podnetov nestimulovala podvedomie vodičov k väčšej pozornosti a zníženiu rýchlosti jazdy – jednalo sa iba o 4 čiary ešte na začiatku vodorovného dopravného značenia V16.

Uvedené dopravné značenie teda nebolo v čase výkonu Štátneho odborného dozoru dňa 26.9.2013 podľa prílohy 1 k vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Vodorovná dopravná značka V16 - optická psychologická brzda je pritom sústava vyznačených priečnych pásov na vozovke, kde ich vzájomna vzdialenosť sa v smere jazdy zmenšuje a tým rastúca frekvencia optických podnetov stimuluje podvedomie vodičov k väčšej pozornosti a zníženiu rýchlosti jazdy.

Ďalej upozornujem, že čiary boli nastriekané do pôvodneho stavu 9 čiar až dodatočne a teda vodorovne dopravne značenie V16 bolo úplne až dňa 07.11.2013 v dopoludnajších hodinách, čo dokladujem fotografiou nižšie a teda v čase opakovaného SOD 13.11.2013 už logicky bolo toto vodorovné dopravné značenie V16 úplne.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Je neuveriteľné ako vedia úradnici ospravedlniť akékoľvek zlyhanie ....

PA210020.JPG

 

Hlboké vyjazdené koľaje - havarijný stav vozovky ? Nie, nie, všetko je v poriadku.

Samozrejme, že aj vyazdené hlboké koľaje o hlbke 28 mm sú v poriadky, ako ináč ? Tieto hlboké vyjazdené koľaje na ceste I/79 v obci Dvorianky pred spomaľovacím prvkom vznikajú v dôsledku brzdenia tažkej kamionevej dopravy. 

PA030099.JPG

kontrolne-vrty-10-2012.JPG

Reálny stav, kontrolné diery su zalepené asfaltom a hlboké koľaje sú na svojom mieste, všetko je v poriadku ? Dĺžka tohto úseku je viac ako 20m a to priamo v obci. Nejedná sa o havarijny stav ? Nie, nie, je to v poriadku.

kontrolne-vrty-08-2013.JPG

Úrad v uvedenom liste vyššie uvádza, citujem:
“ Preto nesúhlasíme s laickým vyjadrením a najmä meraním Ing. Vitkoviča, že náš úrad vykonal uvedený ŠOD povrchne a neodborne, pretože ŠOD nevykonával sám, ale za účasti prizvaných kompetentných orgánov a ani jeden kompetentný orgán nie je oprávnený merať priečne a pozdĺžne meranie vozovky, ktoré sa uskutočňuje kontinuálnym snímaním povrchu vozovky sústavou laserových jednotiek umiestnených na meracom nosníku. Merané úseky musia spĺňať podmienku homogenity z hľadiska polohy trasy v teréne, stavebno - technického a degradačného stavu povrchu vozovky, dopravných podmienok a iných pridružených javov vplývajúcich na okamžitý stav povrchu komunikácie v zmysle TP 04/2012. “

Upozorňujem, že nie je pravda, že meranie hlbky vyjazdených koľají sa realizuje iba kontinualnym snímanim povrchu vozovky sústavou laserových jednotiek umiestnených na meracom nosníku, a teda upozorňujem, že podľa TP 04/2012 čast 7.2 Reprezentatívna hodnota priečnej nerovnosti (hlbka vyjazdenej koľaje) v prípade, ak namerané hodnoty hlbky vyjazdenych koľaji na určenom úseku prekračujú maximálnu dovolenú hodnotu, je možné vykonať na požiadanie aspoň jedného z účastníkov konania kontrolné meranie latou podľa STN EN 13036-7.

Zdôraznujem pritom, že výsledky merania latou, ktoré sú v takomto prípade záväzne, sa porovnajú s dovolenými hodnotami nerovnosti uvedenými v TKP čast 6. Zdôraznujem, že výsledky merania latou su v tomto prípade záväzne.

Meranie, ktoré sme realizovali na ceste I/79 je merania latou podľa STN EN 13036-7– hlbka nameraných koľaji je 28 mm, nižšie fotografia z merania, pričom stav je havarijný.

Ale, nikomu to nevadi, máme odborné úrady.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

kolaje-meranie.JPG

Tento stav je dlhodoby, havarijný stav vozovky teda trvá viac ako 1 rok a to priamo v zastavanom uzemi obce, ktorý vznikol za obdobie cca 3 rokov pôsobením brzdenia ťažkej kamionovej dopravy pred RD č.125-126 - došlo k vzniku hlbokých koľají až o hĺbke 28 mm, čo podľa klasifikacie indexom RUT predstavuje klasifikačný stupeň 5 - havarijný stav (> 25,0mm), kde klasifikačný stupeň 4., a 5., tvorí v 3-stupňovom hodnotení klasifikačný stupeň III. – nevyhovujúci stav.

Klasifikačný stupeň 5. pritom signalizuje havarijny stav vozovky, kedy vozovka už nesplňa podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorovych vozidiel. Takýto stav vyžaduje bezodkladné vyznačenie vozovky dopravnymi značkami (výstražnymi a zakazovými) a následnu opravu....

RUT-parametre.jpg

Dochádza k dlhodobému poškodzovaniu komunikacie brzdiacimi ťažkými kamionmi a na ceste I/79 dochádza k sústavnemu poškodzovaniu cesty, vznikaju hlboké koľaje a je poškodzovaná vodorovné dopravné značenie čiernimi čmuhmi od brzdenia kolies, cesta pred spomaľovacím prvkom bola toho roku vyfrezovaná a do noveho asfaltu bola na spevnenie vložená geomrež aby cesta viac odolávala brzdeniu kamionovej dopravy.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

P2290039.JPG

DSCF0876.JPG

Samozrejme koľaje vznikajú ďalej, prenosom veľkej energie pri bzrdení kamionov do cesty a následne sa energia vo forme otrasov a mechanických kmitov a dynamických vibracii prenáša do základov budov rodinnych domov ..... O hluku pri tom ani už nehovoriac .....

Aktuálne za 4 mesiace aj s geomrežov je už hľbka 11 mm ....

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

PA210059.JPG

PA210057.JPG

 

Hĺbka koľají 11 mm je pritom podľa TP 04/2012 prípustná až po dobe viac ako 5 rokov ....

hlbka-kolaji-roky.jpg

 

Komické ? Bohužiaľ áno. Aktuálna informácia z SSC, Odd. dopr. inžinierstva

Komicky pritom vyznieva stanovisko SSC referátu BECEP zo dňa 10.07.2013, citujem: „ Ku neodstráneným nerovnostiam v Dvoriankach : Oddelenie dopravného inžinierstva (činnosť BECEP) realizuje opatrenia na kritických nehodových lokalitách (KNL) a miestach identifikovaných inšpekciou dopravného značenia prostredníctvom pracovníkov oddelení prevádzky príslušnej IVSC . V prípade údržbového nedostatku – neodstránené pozdĺžne nerovnosti vozovky v okolí spomaľovacieho prvku , dávame podporné stanovisko na ich dodatočné odstránenie ."

Referát BECEP ďalej upozornil kompetentných v SSC na rýchle opotrebenie - vznik koľají na ceste I/79 v obci Dvorianky.

Komické ? Bohužiaľ áno.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ako to teda je s meraním priečnej nerovnosti ?

Bližšie informácie o priečnej nerovnosti a meraní na tejto www stránke TU Košice, Stavebná fakulta.

MERANIE-KOLAJEx.jpg

PRIECNA-NEROVNOST-1xx.jpg

PRIECNA-NEROVNOST-2x.jpg

KOLAJE-INFO-1x.jpg

 KOLAJE-INFO-2x.jpg

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

Pre úplnosť uvádzam informacie o našom podaní na komisiu EU:
http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/341601/Je-mozne-v-EU-poskodzovat-zdravie-ludi-kamionovou-dopravou.html

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Exminister z nástenkového tendra kontroluje v Žiline mestský podnik

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Lepší príklad podvádzania pri tendroch by nevymyslel ani Matovič

Po rokoch idú nástenkári pred súd.


Už ste čítali?