Neuveriteľný príbeh IV. - pokračovanie. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí !

Autor: Jan Vitkovič | 7.12.2013 o 9:06 | (upravené 16.1.2015 o 13:13) Karma článku: 7,91 | Prečítané:  1503x

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, hlboké koľaje a havarijny stav, vôbec nikomu to ale nevadí.  Naopak podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?
Jedná sa o priame pokračovanie článku: Neuveriteľný príbeh IV. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí !

Koľaje hlbky 28mm - Havarijny stav

Koľaje hlbky 28mm - Havarijny stav

Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, hlboké koľaje a havarijny stav, vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm.
 
Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže.
 
Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

V tomto článku doplňam informacie ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, jedná sa o neuplné vodorovné dopravné značenie V16 - optická psychologická brzda a vyjazdé hlboké koľaje, akože odborné orgány sú v tomto prípade Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii a Slovenská správa ciest IVSC Košice.

Povodný článok: Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh IV.

 

Ako to vidí Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozmených komunikacii ?

Všetko je predsa v poriadku, ako inač ?

Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozmených komunikacii v liste čislo OU-KE-OCDPK/2013/02270-2 zo dňa 07.11.2013, ktory nám bol doručený samozrejme až dňa 06.12.2013 uvádza, citujem:
“ Náš odbor na základe Vášho podnetu zvolal pracovné rokovanie priamo na mieste v obci Dvorianky a vykonal opakovaný ŠOD za účasti všetkých kompetentných orgánov a to konkrétne majetkového správcu ciest SSC, IVSC Košice a OR PZSR, OD1 Trebišov, ktorv je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky. K výkonu ŠOD boli prizvaní ešte zástupca KR PZSR, KDI Košice a starosta obce Dvorianky.”

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

OUKE-06.12.2013.jpg


 

Dopravná značka V16 iba so 4 čiarami - všetko je v poriadku

Takže poďme sa teda pozrieť ako to vyzerá s dopravnou značkou V16 - optická psychologická brzda "podľa odborníkov na úrade":

Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozmených komunikacii v liste číslo OU-KE-OCDPK/2013/02270-2 zo dňa 07.11.2013 uvádza neuveriteľné "odborné skutočnosti, citujem:

“ Po obhliadke priamo na mieste v obci Dvorianky bolo kompetentnými skonštatované, že vodorovné a zvislé dopravné značenie bolo v súlade s ustanoveniami zákona č. 8 2009 Z.z o cestnej doprave a vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z.z... Vodorovné dopravné značenie V16 značka optická psychologická brzda - opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jay.dy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť. “

Ďalej úrad uvádza, citujem:

“ Počet priečnych čiar optickej brzdy sa nanáša na povrch vozovkv v dĺžke podľa rýchlosti a žiadny predpis neustanovuje, či tých priečnych čiar optickej brzdy ma byť 15 alebo 9. “

Ďalej úrad uvádza, citujem:

“ Je pravdou, že priečne čiary optickej brzdy neboli nanesené v takom počte ako pôvodne, ale boli v súlade s vykonávacou vyhláškou, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Napriek tomu boli priečne čiary doplnené na pôvodný počet. “

foto-18.10.2013.JPG

V čase výkonu SOD a to ešte dňa 26.9.2013 na ceste 1/79 v obci Dvorianky boli na ceste ako dopravné vodorovné značenie V16 iba 4 čiary, čo zreteľne vidno na fotografii vyššie, foto je zo dňa 18.10.2013, teda tesne po výkone SOD.

Dopravné vodorovné značenie V16 nemalo na ceste 9 ani 15 čiar, ale iba 4 čiary, čo zjavne nie je úplne vodorovné dopravné značenie V16, pričom zdôraznujem, že vzájomna vzdialenosť týchto iba 4 čiar sa v smere jazdy nezmenšovala a tým rastúca frekvencia optických podnetov nestimulovala podvedomie vodičov k väčšej pozornosti a zníženiu rýchlosti jazdy – jednalo sa iba o 4 čiary ešte na začiatku vodorovného dopravného značenia V16.

Uvedené dopravné značenie teda nebolo v čase výkonu Štátneho odborného dozoru dňa 26.9.2013 podľa prílohy 1 k vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Vodorovná dopravná značka V16 - optická psychologická brzda je pritom sústava vyznačených priečnych pásov na vozovke, kde ich vzájomna vzdialenosť sa v smere jazdy zmenšuje a tým rastúca frekvencia optických podnetov stimuluje podvedomie vodičov k väčšej pozornosti a zníženiu rýchlosti jazdy.

Ďalej upozornujem, že čiary boli nastriekané do pôvodneho stavu 9 čiar až dodatočne a teda vodorovne dopravne značenie V16 bolo úplne až dňa 07.11.2013 v dopoludnajších hodinách, čo dokladujem fotografiou nižšie a teda v čase opakovaného SOD 13.11.2013 už logicky bolo toto vodorovné dopravné značenie V16 úplne.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Je neuveriteľné ako vedia úradnici ospravedlniť akékoľvek zlyhanie ....

PA210020.JPG

 

Hlboké vyjazdené koľaje - havarijný stav vozovky ? Nie, nie, všetko je v poriadku.

Samozrejme, že aj vyazdené hlboké koľaje o hlbke 28 mm sú v poriadky, ako ináč ? Tieto hlboké vyjazdené koľaje na ceste I/79 v obci Dvorianky pred spomaľovacím prvkom vznikajú v dôsledku brzdenia tažkej kamionevej dopravy. 

PA030099.JPG

kontrolne-vrty-10-2012.JPG

Reálny stav, kontrolné diery su zalepené asfaltom a hlboké koľaje sú na svojom mieste, všetko je v poriadku ? Dĺžka tohto úseku je viac ako 20m a to priamo v obci. Nejedná sa o havarijny stav ? Nie, nie, je to v poriadku.

kontrolne-vrty-08-2013.JPG

Úrad v uvedenom liste vyššie uvádza, citujem:
“ Preto nesúhlasíme s laickým vyjadrením a najmä meraním Ing. Vitkoviča, že náš úrad vykonal uvedený ŠOD povrchne a neodborne, pretože ŠOD nevykonával sám, ale za účasti prizvaných kompetentných orgánov a ani jeden kompetentný orgán nie je oprávnený merať priečne a pozdĺžne meranie vozovky, ktoré sa uskutočňuje kontinuálnym snímaním povrchu vozovky sústavou laserových jednotiek umiestnených na meracom nosníku. Merané úseky musia spĺňať podmienku homogenity z hľadiska polohy trasy v teréne, stavebno - technického a degradačného stavu povrchu vozovky, dopravných podmienok a iných pridružených javov vplývajúcich na okamžitý stav povrchu komunikácie v zmysle TP 04/2012. “

Upozorňujem, že nie je pravda, že meranie hlbky vyjazdených koľají sa realizuje iba kontinualnym snímanim povrchu vozovky sústavou laserových jednotiek umiestnených na meracom nosníku, a teda upozorňujem, že podľa TP 04/2012 čast 7.2 Reprezentatívna hodnota priečnej nerovnosti (hlbka vyjazdenej koľaje) v prípade, ak namerané hodnoty hlbky vyjazdenych koľaji na určenom úseku prekračujú maximálnu dovolenú hodnotu, je možné vykonať na požiadanie aspoň jedného z účastníkov konania kontrolné meranie latou podľa STN EN 13036-7.

Zdôraznujem pritom, že výsledky merania latou, ktoré sú v takomto prípade záväzne, sa porovnajú s dovolenými hodnotami nerovnosti uvedenými v TKP čast 6. Zdôraznujem, že výsledky merania latou su v tomto prípade záväzne.

Meranie, ktoré sme realizovali na ceste I/79 je merania latou podľa STN EN 13036-7– hlbka nameraných koľaji je 28 mm, nižšie fotografia z merania, pričom stav je havarijný.

Ale, nikomu to nevadi, máme odborné úrady.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

kolaje-meranie.JPG

Tento stav je dlhodoby, havarijný stav vozovky teda trvá viac ako 1 rok a to priamo v zastavanom uzemi obce, ktorý vznikol za obdobie cca 3 rokov pôsobením brzdenia ťažkej kamionovej dopravy pred RD č.125-126 - došlo k vzniku hlbokých koľají až o hĺbke 28 mm, čo podľa klasifikacie indexom RUT predstavuje klasifikačný stupeň 5 - havarijný stav (> 25,0mm), kde klasifikačný stupeň 4., a 5., tvorí v 3-stupňovom hodnotení klasifikačný stupeň III. – nevyhovujúci stav.

Klasifikačný stupeň 5. pritom signalizuje havarijny stav vozovky, kedy vozovka už nesplňa podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorovych vozidiel. Takýto stav vyžaduje bezodkladné vyznačenie vozovky dopravnymi značkami (výstražnymi a zakazovými) a následnu opravu....

RUT-parametre.jpg

Dochádza k dlhodobému poškodzovaniu komunikacie brzdiacimi ťažkými kamionmi a na ceste I/79 dochádza k sústavnemu poškodzovaniu cesty, vznikaju hlboké koľaje a je poškodzovaná vodorovné dopravné značenie čiernimi čmuhmi od brzdenia kolies, cesta pred spomaľovacím prvkom bola toho roku vyfrezovaná a do noveho asfaltu bola na spevnenie vložená geomrež aby cesta viac odolávala brzdeniu kamionovej dopravy.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

P2290039.JPG

DSCF0876.JPG

Samozrejme koľaje vznikajú ďalej, prenosom veľkej energie pri bzrdení kamionov do cesty a následne sa energia vo forme otrasov a mechanických kmitov a dynamických vibracii prenáša do základov budov rodinnych domov ..... O hluku pri tom ani už nehovoriac .....

Aktuálne za 4 mesiace aj s geomrežov je už hľbka 11 mm ....

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

PA210059.JPG

PA210057.JPG

 

Hĺbka koľají 11 mm je pritom podľa TP 04/2012 prípustná až po dobe viac ako 5 rokov ....

hlbka-kolaji-roky.jpg

 

Komické ? Bohužiaľ áno. Aktuálna informácia z SSC, Odd. dopr. inžinierstva

Komicky pritom vyznieva stanovisko SSC referátu BECEP zo dňa 10.07.2013, citujem: „ Ku neodstráneným nerovnostiam v Dvoriankach : Oddelenie dopravného inžinierstva (činnosť BECEP) realizuje opatrenia na kritických nehodových lokalitách (KNL) a miestach identifikovaných inšpekciou dopravného značenia prostredníctvom pracovníkov oddelení prevádzky príslušnej IVSC . V prípade údržbového nedostatku – neodstránené pozdĺžne nerovnosti vozovky v okolí spomaľovacieho prvku , dávame podporné stanovisko na ich dodatočné odstránenie ."

Referát BECEP ďalej upozornil kompetentných v SSC na rýchle opotrebenie - vznik koľají na ceste I/79 v obci Dvorianky.

Komické ? Bohužiaľ áno.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ako to teda je s meraním priečnej nerovnosti ?

Bližšie informácie o priečnej nerovnosti a meraní na tejto www stránke TU Košice, Stavebná fakulta.

MERANIE-KOLAJEx.jpg

PRIECNA-NEROVNOST-1xx.jpg

PRIECNA-NEROVNOST-2x.jpg

KOLAJE-INFO-1x.jpg

 KOLAJE-INFO-2x.jpg

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

Pre úplnosť uvádzam informacie o našom podaní na komisiu EU:
http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/341601/Je-mozne-v-EU-poskodzovat-zdravie-ludi-kamionovou-dopravou.html

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?