Začnú zrazu kamiony jazdiť po ceste R4 a ako to je s cestou I/79 ?

Cesta I/79 by mala byť spoplatnená rovnako ako dialnica D1, ak sa teda ale jedná o paralélnu cestu I.triedy s dialnicou. To či je teda cesta paralélna sa ukáže na výške mýta. Ak to tak bude, je možné predpokladať, že poplatky na ceste I/79 budu rovnaké ako na dialnici D1, je to ale otázne čo je "paralélna cesta". Ak by poplatky na ceste I/79 boli nižšie ako na dialnici D1, tak stále prejazd po ceste I/79 bude pre kamionovú dopravu lacnejší.

Ako to teda bude s cestou I/79 ?

Cesta I/79 pri súčasnej absencii diaľnic a rýchlostných ciest bude aj naďalej plniť medzinárodnú funkciu, bude to tak ?

Cesta I. triedy číslo 1/79 nezodpovedá v súčasnosti požadovanej kategórii na cestu I. triedy  čo potvrdzuje aj priamo Košický samosprávny kraj vo svojom strategickom domumente -  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 a to v kapitole 13.1.6.2 - Technická infraštruktúra, kde sa uvadza  v navrhu vyplývajúcom z ÚPN VÚC Košický kraj pre základnu komunikačnu sieť a ostatné významné cestné trasy, ze pri súčasnej absencii diaľnic a rýchlostných ciest na území KSK budú aj výhľadovo plniť nadregionálnu, ale aj medzinárodnú funkciu cesty I. triedy a cesty II., III. triedy.

V tomto dokumente sa uvádza, že cesta I. triedy číslo 1/79 Vranov nad Topľou (PSK) - Trebišov - Slovenské Nové Mesto - Čierna (hr. UA) tvorí severojužnú dopravnú os (s pokračovaním 1/15 Vranov nad Topľou - Stročín - Svidník - PR).  Cesta I. triedy cislo 1/79 až na krátke úseky nezodpovedá požadovanej kategórii cesty I. triedy, najmä z hľadiska nárastu dopravy (2005/2000 - celkový počet vozidiel cca 30%, ale nárast ťažkej dopravy predstavuje cca 70 až 175%).

Cesta vyžaduje prioritné riešenie dopravných problémov trasy a to prestavbou na šírkovu kategóriu C 11,5/80 ako aj  zároveň je potrebné riešiť súčasné úrovňové priecestia so železničnou traťou Čierna nad Tisou - Košice: Cerhov, Slovenské Nové Mesto. Prestavba je naliehavá pri predpokladanom otvorení hraničného priechodu Čierna - Stráž (Solomonovo) a TKD Dobrá.  Návrhy sú zahrnuté do ÚPN VÚC, zároveň s riešením východného obchvatu Slovenské Nové Mesto/ Sátoraljaújhely- nový hraničný priechod (MR).

Strategicky dokument Košickeho samosprávneho kraja - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 je dostupny na internete na adrese:
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/phsr/
Priama linka na kapitolu 13.1.6.2 :  http://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/phsr_kapitola_13_1_6_2.pdf

A čo na to ministerstvo dopravy ?

Žiada Brusel o podporu ciest II. a III. triedy .....

"Domnievame sa, že investície do ciest II. a III. triedy sú v súlade s investičnými prioritami Európskej únie," uviedol Počiatek. Verí, že Brusel prijme argumenty Slovenska o potrebe zlepšenia dopravnej obslužnosti regiónov, ktorá prispieva k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských regiónov, nevyhovujúca cesta I.triedy číslo I/79 nezaujíma nikoho. . .

 

Prestanú kamióny ničiť slovenské cesty ?

Podľa ministerstva dopravy tranzitná kamiónová doprava prestane komplikovať život ľudom žijúcim pri cestách. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, preto pripravilo súbor opatrení, ktorý reaguje na sťažnosti ľudí žijúcich v blízkostí ciest. Týmito riešeniami sa bude na svojom dnešnom zasadnutí zaoberať vláda. Od nového roka sa tak rozšíri spoplatnená sieť ciest prvej triedy, zvýši sa počet úsekov ciest druhej triedy, kam bude mať tranzitná nákladná doprava vjazd zakázaný a na cestách tretej triedy sa zavedie plošný zákaz pre nákladnú dopravu nad 12 t, okrem dopravnej obsluhy. Súčasťou schváleného balíčka je aj autodopravcami navrhovaný systém zliav pri najazdení určitého počtu kilometrov, alebo zmena sadzieb mýta v prospech najekologickejších vozidiel.  "Som rád, že sa nám dohodou všetkých zúčastnených strán podarilo vyriešiť problém, ktorý dlhé roky ľudom znepríjemňoval život a ničil ich majetok," povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Od nového roka sa rozšíri sieť spoplatnených ciest I. triedy o 225 kilometrov. Ide o cesty na strednom, severnom a východnom Slovensku (viď mapa), ktoré časť autodopravcov používala na obchádzanie spoplatnených mýtnych úsekov. Cieľom tohto kroku je nasmerovať tranzitnú nákladnú dopravu na cesty, ktoré sú na to určené. Rovnako sa zavádza aj plošný zákaz prejazdu kamiónov po cestách tretej triedy okrem dopravnej obsluhy. Spolu s osadením zákazových značiek na 140 križovatkách na cestách druhej triedy tak ide o opatrenie, ktoré vyženie kamióny z najviac preťažených ciest nižších kategórií, ktoré na to neboli technicky a konštrukčne prispôsobené. Na tomto rozsahu sa dohodli vyššie územné celky so zástupcami autodopravcov.

Ďalším opatrením, ktoré má v budúcnosti zlepšiť dopravnú situáciu, je monitoring všetkých ciest II. a III. triedy. Zavedením mýta s nulovou sadzbou na cestách II. a III. triedy štát získa detailný prehľad o tom, kadiaľ kamióny jazdia, kto v danom území vykonáva dopravnú obsluhu alebo iba obchádza mýtny systém. Pre nepoctivých kamionistov sme pristúpili aj k podstatnému zvýšeniu pokút za porušovanie pravidiel v oblasti mýta ako aj v oblasti porušovania zákazov vjazdu. Rovnako sa v týchto oblastiach zavádza objektívna zodpovednosť za porušovanie právnych predpisov a dopravných značiek.

Veľkou zmenou prešli aj mýtne sadzby. Od nového roka začne štát novým nastavením sadzieb viac podporovať najekologickejšie kamióny. Na diaľniciach a rýchlostných cestách  klesnú sadzby pre tieto vozidlá o štyri percentá a na cestách I. triedy o dve percentá.  Naopak,  tí,  ktorí majú  starší a menej ekologický vozový park, si priplatia. Zvyšuje sa aj mýto za cestách I. triedy, ktoré sú paralelné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. Cieľom je, aby autodopravcovia preferovali diaľničnú sieť a nesnažili sa ju obchádzať po cestách I. triedy vedúcich aj cez intravilány miest a obcí.

Bude to skutočne tak ?

 

Pre úplnosť uvádzam informacie o našom podaní na komisiu EU:
http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/341601/Je-mozne-v-EU-poskodzovat-zdravie-ludi-kamionovou-dopravou.html

 

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/