Neuveriteľný príbeh X. Opodstatnená sťažnosť na postup OUKE OCDaPK !

Autor: Jan Vitkovič | 15.11.2013 o 7:00 | (upravené 16.1.2015 o 7:21) Karma článku: 5,27 | Prečítané:  1095x

Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva a rodinne domy, ako rieši, teda skôr nerieši Okresný úrad Košice,  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii ochranu zdravia ľudi na ceste I/79. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?

GPSR

GPSR

V tomto článku doplňam kolekciu informacii ako vraj odborné orgány v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a samotne ministerstvo riešia odborný problém stavu cesty I/79 v obci Dvorianky, ako rieši, teda skôr nerieši Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii ochranu zdravia ľudi na ceste I/79. Akože odborné orgány sú v tomto prípade Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii, Slovenská správa ciest IVSC Košice a samotné ministerstvo.

P2290039.JPG

0991.jpeg

 

 

 

 

 

 

  

MDVaRR SR - odbor kontroly, štátneho dohľadu a dozoru

MDSR-OKSD.png

MDSR - OKSDaD - opodstatnená sťažnosť na KUDKE - 14.3.2013

Proces posudzovania podaní z úrovne KÚ CDPK bol od prvopočiatku nesprávny, preto všetky nasledujúce kroky pri ich riešení (oznámenie výsledku prešetrenia „sťažnosti“ a odloženie „sťažnosti“) boli v rozpore so zákonom o sťažnostiach.
 
Pri posudzovaní opodstatnenosti Vašej námietky, že dôvodom vyhodnotenia sťažnosti ako neopodstatnenej nemôže byť skutočnosť, že úrad rieši uvedený problém dopravnej situácie v spolupráci s inými, kompetentnými orgánmi verejnej správy, treba s Vami súhlasiť. Vo všeobecnosti, opodstatnenosť, resp. neopodstatnenosť akýchkoľvek námietok pisateľa sa posudzuje len v súvislosti s dodržaním zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. interných predpisov orgánu verejnej správy, voči konaniu ktorých pisateľ namieta.
 
Prešetrovaním dodržania príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach ministerstvo zistilo, že Vaša sťažnosť zo dňa 06.11.2012 nebola vybavená správne, preto ju hodnotí ako opodstatnenú. Riaditeľovi ObÚ CDPK boli v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 06.03.2013 uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach, na základe ktorých Vám v lehote do 20.03.2013 oznámi prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.

 

 

 

KPKE - Krajská prokuratúra Košice - upozornenia prokurátora:

logo-KPKE.png

KPKE-10.02.2012.pdf 

Špeciálny stavebný úrad nepostupoval v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 3 písm. b/ stavebného zákona, keď oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním nezverejnil verejnou vyhláškou vzhľadom na skutočnosť, že ide o líniovú stavbu. Na uvedené pochybenie prokurátor reagoval podaním upozornenia podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

V ďalšej časti podnetov (z 3.12.2011) poukazujete na nezákonnosť postupu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice pri vybavovaní vašich podnetov podaných elektronickou poštou 30.9.2011 a 5.10.2011. Ako vyplýva z písomného vyjadrenia tohto orgánu, podnet zo dňa 30.9.2011, ktorý mal byť zaslaný emailovou poštou, nebol úradu doručený emailom ani písomnou formou. Pri vybavovaní sťažnosti zo dňa 5.10.2011 správny orgán porušil ustanovenie § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, preto za účelom odstránenia tohto porušenia zákona bolo podané upozornenie prokurátora.

KPKE-10.09.2012.pdf 

Z uvedeného ustanovenia priamo, bez ohľadu, či je meranie hodnôt hluku prevádzkovateľom zdrojov hluku požadované úradom verejného zdravotníctva v rámci územnélio konania, vyplýva povinnosť správcu pozemnej komunikácie (Slovenská správa ciest Bratislava) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekračovala prípustné hodnoty pre deň, večer a noc stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. Porušenie tejto zákonnej povinnosti správcom komunikácie je iným správnym deliktom podľa § 57 ods. 20 zákona č. 355/2007 Z.z., o ktorom je oprávnený konať príslušný orgán verejného zdravotníctva - v tomto prípade terénne oddelenie Košice MDVRR SR.

KPKE-28.12.2012.pdf 

V oznámení o začatí kolaudačného konania zo dňa 19.11.2009 boli účastníci konania upozornení, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne, pričom stavebný úrad neupozornil dotknuté orgány, že sa aj na ne vzťahuje koncentračná zásada v zmysle § 80 stavebného zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RUVZTV - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, vyjadrenie k posudzovaniu stavby v Dvoriankach

RUVZTV-logo.png

Stanovisko RUVZTV k posudzovaniu stavby v Dvoriankach - 19.10.2012.pdf

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď.
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám odpovedáme na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa posúdenia návrhu na územné konanie stavby „1/79 Dvorianky, odvodnenie, chodníky".

RÚVZ so sídlom v Trebišove sa na vyžiadanie ÚVZ SR - odboru kontroly, dozoru a sťažností komplexne vyjadril na celý predmet Vašich sťažností a dotazov, týkajúcich sa problému úpravy cesty č. 1/79 vedúcej cez obec Dvorianky, vrátane odvodnenia a úpravy chodníkov. Z predložených dokladov od investora stavby sme vyhodnotili zámer, ktorý mal za cieľ zlepšiť podmienky obytného prostredia v obci, ako stavbu u ktorej sa nepredpokladal bezprostredný vzťah k zdravotnému stavu obyvateľstva a ako taký ani podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude predmetom štátneho zdravotného dozoru. Preto sme ani nežiadali o vykonanie dopadovej štúdie na zdravotný stav obyvateľstva a ani dnes by sme takúto štúdiu nepožadovali. Následne bolo vydané záväzné stanovisko podľa vtedy platného zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý taktiež neprikazoval vyžadovať dopadovú štúdiu na životné prostredie ani na zdravotný stav obyvateľstva.
Z uvedeného vyplývajú aj odpovede na Vami položené otázky, prečo sme nežiadali aj hodnotenie vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva, prípadne či sme nepredpokladali negatívny vplyv odvodnenia chodníkov a spomaľovacích prvkov v telese cesty na bezprostredné zdravotné ohrozenie. Samotné posúdenie technického vykonania úprav na už existujúcej ceste, vrátane technicko-organizačných úprav (spomalenie jazdy, obmedzenie rýchlosti a pod.) nespadajú ani po stránke zdravotných dopadov do kompetencie RÚVZ. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má pre tieto účely zriadený svoj špecifický úrad verejného zdravotníctva, ktorý aj v rámci svojej kompetencie konal.
RÚVZ so sídlom v Trebišove disponuje len dvomi písomnými dokladmi a to záväzným stanoviskom k územnému konaniu a odpoveďou na odbor kontroly, dozoru a sťažností ÚVZ SR. Žiadne ďalšie informácie úrad nemá.

 

 

 

GPSR - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

logo-GP.png

 

GPSR - stavba nemôže spôsobovať hluk - 20.11.2012 

V tejto súvislosti je namieste poukázať na ust. § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o podmienkach pre nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe.
Podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na vlastné náklady.

Konanie podľa tohto ustanovenia v danej veci je plne v dispozícii Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice. Je vecou tohto špeciálneho stavebného úradu, aby vyhodnotil výsledky meraní hluku a odborne posúdil, či sú splnené podmienky na nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe ( napr. optického retardčra a lebo inej zodpovedajúcej úpravy).

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, zo 14. mája 2012 č. 1894/4263/2012/BA/MIK, ktoré Vám bolo zaslané na vedomie, uložilo Slovenskej správe ciest povinnosti týkajúce sa objektivizácie hluku a následných opatrení.

Ide o opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v intenciách zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podstatou riešení týkajúcich sa hladiny hluku či už podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) alebo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je klasifikovanie okolností majúcich základ v posúdení stavu vecí technických, ktoré prináleží odborným orgánom pôsobiacim v oblasti štátnej správy pre pozemné komunikácie či v oblasti verejného zdravotníctva.
Posúdenie a rozhodnutie aké opatrenia povedú k účinnej náprave v danej veci je záležitosťou týchto odborných orgánov a ich koordinácie i preto, že pôsobia v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zasiela toto upovedomenie o spôsobe vybavenia opakovaného podnetu na vedomie a prípadné vykonanie opatrení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR a tiež Krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, ako orgánom, ktorých postupu sa vybavenie týka a ktoré poskytli prokuratúre v danej veci súčinnosť.rijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

 

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? 

Može takto fungovať štátny orgán ? Je všetko v poriadku ?

Pre úplnost uvádzam informacie o našom podaní na komisiu EU:
http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/341601/Je-mozne-v-EU-poskodzovat-zdravie-ludi-kamionovou-dopravou.html

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?