Je možné v EU poškodzovať zdravie ľudí kamionovou dopravou ?

Autor: Jan Vitkovič | 8.11.2013 o 7:30 | (upravené 16.1.2015 o 8:07) Karma článku: 5,94 | Prečítané:  586x

Je možné poškodzovať zdravie ľudí ako aj rodinné domy tažkou kamionovou dopravou v EU ?  Je možné poškodzovať zdravie ľudí a rodinné domy tažkou kamionovou dopravou v Slovenskej republike ? Ministerstvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR rieši neúspešne uvedený problem už druhý rok. Podali sme preto sťažnosť priamo na Európsku komisiu do Bruselu. 

 

Je možné poškodzovať zdravie ľudí ako aj rodinné domy tažkou kamionovou dopravou v EU ? Je možné poškodzovať zdravie ľudí a rodinné domy tažkou kamionovou dopravou v Slovenskej republike ?  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR rieši neúspešne uvedený problem už druhý rok, aktuálne informacie na stránke petičného výboru. Podali sme preto sťažnosť priamo na Európsku komisiu do Bruselu.

Aktuálne informácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR:

" K Vašej žiadosti o riešenie kritického stavu - poškodzovanie rodinných domov v obci Dvorianky otrasmi a mechanickým kmitaním z cestnej dopravy po ceste 1/79 uvádzame, že ministerstvo sa daným problémom zaoberá a rieši ho v rámci svojich kompetencií, jednak cestou správneho konania vedenom na ÚVHR voči správcovi cesty (SSC) za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií (v rámci plnenia pokynu na zrealizovanie protihlukových opatrení vyplývajúcich z vypracovanej „hlukovej štúdie") a jednak cestou pripraveného súboru opatrení, ktorými dôjde, splatnosťou od 01.01.2014, k rozšíreniu spoplatnenej siete ciest I. triedy, pričom do zoznamu spoplatnených ciest je zahrnutý aj úsek cesty 1/79 Slovenské Nové Mesto - Vranov nad Topľou. "

MDSR-OKaSD-07.11.2013-stav.jpg

Podali sme podnet - sťažnosť priamo na Európsku komisiu do Bruselu ohľadne dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva cestnou dopravou - hluk, vibrácie a emisie NO2.

Európska komisia náš podnet prijala a to konkrétne Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu a Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie. Útvary Komisie posúdia našu sťažnosť na základe platného práva Európskej únie. Bezprostredne potom nás budú informovať o svojich zisteniach, ako aj o priebehu prípadného začatého konania o porušení.

EU-1.jpg

EU-2.jpg

Výklad k postupom v konaní o nesplnení povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie

1. Zásady
Každý členský štát je zodpovedný za vykonávanie práva Európskej únie (prijatie vykonávacích opatrenív stanovenej lehote, zhodné a správne uplatňovanie) v rámci svojho právneho systému. Európska komisia je zodpovedná za zabezpečenie správneho uplatňovania práva Európskej únie. Preto v prípade,že členský štát nesplní povinnosť vyplývajúcu z práva Európskej únie, má Komisia vlastnú právomocpokúsiť sa ukončiť toto porušovanie (konanie vo veci nesplnenia povinnosti) a v prípade potreby postúpi prípad Súdnemu dvoru. V reakcii na sťažnosť alebo na náznaky porušovania, ktoré sama zistí, Komisia prijme všetky podľa nej vhodné opatrenia. Nesplnenie povinnosti znamená nesplnenie povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie zo strany členského štátu. Môže spočívať buď v konaní alebo v opomenutí. Výraz „štát“ znamená členský štát, ktorý porušuje právo Európskej únie, bez ohľadu na jeho orgány (ústredné, regionálne alebo miestne), ktorým možno pripisovať zodpovednosť za nesplnenie povinnosti.

2. Prípustnosť sťažností
Každý môže Komisii predložiť sťažnosť voči akýmkoľvek opatreniam (zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatreniam) alebo postupom, ktoré možno pripísať členskému štátu, pokiaľ sa domnieva, že nie sú v súlade s určitým ustanovením alebo s určitou zásadou práva Európskej únie. Nemusíte preukázať formálny záujem na začatí konania. Takisto nemusíte ani dokázať, že sa vás napádané porušenie primárne a priamo dotýka. Sťažnosť je prípustná, ak sa týka porušenia práva Európskej únie zo strany členského štátu. Nemôže sa preto týkať súkromného sporu. Takisto je dôležité, aby ste úplne a presne uviedli všetky kroky, ktoré ste už podnikli na rôznych úrovniach a pokiaľ je to možné, aj ustanovenia práva Európskej únie, ktoré pokladáte za porušené; rovnako je potrebné uviesť aj informáciu, či v súvislosti s predmetnou vecou je dotknutý aj niektorý zo systémov na poskytovanie finančných prostriedkov zo strany Európskej únie.

3. Fázy konania o porušení
V rámci konania o porušení môže vec prejsť týmito fázami:

3.1 Zhromažďovanie informácií
S cieľom určiť skutkové a právne otázky prípadu v reakcii na vašu sťažnosť, bude možno potrebné získať dodatočné informácie. Ak bude Komisia kontaktovať orgány členského štátu, voči ktorému vaša sťažnosť smeruje, poskytne informácie o vašej totožnosti len v prípade, že ste jej na to udelili výslovný súhlas (pozrite bod 5 uvedený ďalej). Ak to bude nutné, požiada vás o poskytnutie dodatočných informácií. Po prešetrení skutočností a na základe pravidiel a priorít stanovených Komisiou v súvislosti so začatím konania o porušení a pokračovaním v ňom sa útvary Komisie rozhodnú, či budú vo veci sťažnosti podniknuté ďalšie kroky.

3.2 Začatie konania o porušení: formálne kontakty medzi Komisiou a dotknutým členským štátom
Ak Komisia dospeje k názoru, že môže ísť o porušenie práva Európskej únie, ktoré odôvodňuje začatie konania o porušení, zašle dotknutému členskému štátu „výzvu“, v ktorej ho požiada o predloženie pripomienok v stanovenej lehote. Členský štát musí zaujať stanovisko k skutkovým a právnym otázkam, o ktoré Komisia opiera svoje rozhodnutie o začatí konania o porušení. Na základe odpovede dotknutého členského štátu alebo v prípade, že členský štát odpoveď neposkytne, sa Komisia môže rozhodnúť a zaslať členskému štátu „odôvodnené stanovisko“, v ktorom jasne a s konečnou platnosťou uvedie dôvody, pre ktoré dospela k názoru, že došlo k porušeniu práva Európskej únie a vyzve členský štát, aby v stanovenej lehote (spravidla dva mesiace) dosiahol súlad s právom Európskej únie. Účelom týchto formálnych kontaktov je zistiť, či skutočne došlo k porušeniu práva Európskej únie, a ak áno, vyriešiť prípad v tejto fáze, bez toho, aby bolo nutné obracať sa na Súdny dvor. Na základe odpovede členského štátu môže Komisia rozhodnúť, že nebude pokračovať v konaní o porušení, napríklad v tom prípade, ak členský štát poskytne spoľahlivé záruky o svojom zámere zmeniť a doplniť svoje právne predpisy alebo správne postupy. Takýmto spôsobom sa dá vyriešiť väčšina prípadov.

3.3 Postúpenie veci Súdnemu dvoru Európskej únie
Ak členský štát nevyhovie odôvodnenému stanovisku, Komisia sa môže rozhodnúť predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. Súdnemu dvoru trvá rozhodovanie o veciach predložených Komisiou približne dva roky. Rozhodnutia Súdneho dvora sa líšia od rozhodnutí vnútroštátnych súdov. Na záver konania Súdny dvor vynesie rozsudok, v ktorom uvedie, či k porušeniu došlo. Súdny dvor nemôže zrušiť ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré nie je v súlade s právom Európskej únie, ani prinútiť vnútroštátny správny orgán, aby odpovedal na žiadosť jednotlivca, ani nemôže členskému štátu nariadiť, aby vyplatil náhradu škody jednotlivcovi, ktorého porušenie práva Európskej únie nepriaznivo ovplyvňuje. Je na členskom štáte, voči ktorému Súdny dvor vyniesol rozsudok, aby prijal akékoľvek opatrenie potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom, a najmä na vyriešenie sporu, ktorý bol príčinou celého konania. Ak členský štát nevyhovie rozsudku, Komisia môže prípad opäť predložiť Súdnemu dvoru a žiadať o opakované uloženie penále členskému štátu až do doby, kým porušovanie neukončí.

4. Vnútroštátne prostriedky nápravy
Za zabezpečenie toho, aby orgány členských štátov dodržiavali právo Európskej únie, sú v prvom rade zodpovedné vnútroštátne súdy a správne orgány. Preto, ak sa domnievate, že určité opatrenie (zákon, iný právny predpis, správne opatrenie) alebo administratívny postup nie je v súlade s právom Európskej únie, môžete sa domáhať nápravy prostredníctvom vnútroštátnych správnych alebo súdnych orgánov (vrátane národného alebo regionálneho ombudsmana) a/alebo prostredníctvom arbitrážneho alebo zmierovacieho konania, ak sú k dispozícii. Komisia vám odporúča využiť tieto vnútroštátne prostriedky z dôvodu ich výhodnosti. Využitím prostriedkov nápravy na vnútroštátnej úrovni si spravidla môžete uplatniť svoje práva bezprostrednejšou a osobnejšou formou ako v prípade Komisiou úspešne začatého konania vo veci porušenia, ktoré navyše môže trvať určitý čas. Okrem toho, len vnútroštátne súdy môžu vydávať záväzné rozhodnutia voči správnym orgánom a zrušovať vnútroštátne rozhodnutia. Takisto len vnútroštátne súdy môžu prípadne nariadiť dotknutému členskému štátu nahradiť škodu, ktorá vznikla jednotlivcovi v dôsledku porušenia práva Európskej únie, za ktoré možno pripisovať tomuto štátu zodpovednosť.

5. Administratívne záruky
Máte tieto administratívne záruky:

a) po zaevidovaní vašej sťažnosti na Komisii sa jej pridelí úradné referenčné číslo (uvedené v liste, v ktorom vás Komisia informuje o zaevidovaní sťažnosti). Toto číslo by ste mali uvádzať v každej ďalšej korešpondencii. Pridelenie úradného referenčného čísla sťažnosti však neznamená, že sa voči dotknutému štátu nevyhnutne začne konanie o porušení;

b) ak budú útvary Komisie kontaktovať orgány členského štátu, proti ktorému ste podali sťažnosť, budú v súvislosti s poskytnutím údajov o vašej totožnosti postupovať na základe vášho rozhodnutia. Pokiaľ ste neuviedli, pre aké zaobchádzanie s údajmi o vašej totožnosti ste sa rozhodli, bude to pre útvary Komisie znamenať, že chcete, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s údajmi dôverného charakteru;

c) Komisia sa bude usilovať, aby o merite veci (teda o začatí konania alebo o uzavretí veci) rozhodla do dvanástich mesiacov od zaevidovania sťažnosti;

d) ak bude mať príslušný odbor v úmysle navrhnúť, aby Komisia vec uzavrela, bude vás vopred informovať. Útvary Komisie vás budú informovať aj o priebehu prípadného konania o porušení.

Upozorňujeme Vás na tieto dokumenty Komisie, v ktorých je vo všeobecnosti vysvetlený prístup Komisie k riešeniu korešpondencie a sťažností:
• Kódex dobrého úradného postupu zamestnancov Európskej komisie vo vzťahu k verejnosti, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu); uverejnený v Ú. v. ES L 267, 20.10.2000, s. 63 – 66,
• oznámenie Komisie o vzťahoch so sťažovateľmi v súvislosti s porušovaním práva Spoločenstva, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu); toto oznámenie je označené ako KOM (2002) 141 v konečnom znení,
• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, článok 5; k dispozícii na internetovej stránke EUR-Lex (http://eurlex.europa.eu), uverejnené v Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1 – 22.

 

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

Linka na podane sťažnosti: www - petičného výboru

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?