Generálna prokuratúra SR - stavba nesmie spôsobovať hluk

Autor: Jan Vitkovič | 5.2.2013 o 10:50 | (upravené 16.1.2015 o 13:17) Karma článku: 5,08 | Prečítané:  820x

Generálna prokuratúra SR v upovedomení číslo VI/2Gd 257/12-14 zo dňa 20. novembra 2012 ohľadne dopravnej stavby v obci Dvorianky, kde bol nevhodne umiestnený spomaľovač priamo pred RD uviedla, že bude nevyhnutné posúdiť ako sa konajúce orgány vyporiadali s ochranou záujmov uvedených v ust. § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako aj využitím oprávnení dotknutého orgánu v zmysle ust. § 140a ods. 3 stavebného zákona.

 

Generálna prokuratúra SR v upovedomení číslo VI/2Gd 257/12-14 zo dňa 20. novembra 2012 ohľadne dopravnej stavby v obci Dvorianky, kde bol nevhodne umiestnený spomaľovač priamo pred RD uviedla, že bude nevyhnutné posúdiť ako sa konajúce orgány vyporiadali s ochranou záujmov uvedených v ust. § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako aj využitím oprávnení dotknutého orgánu v zmysle ust. § 140a ods. 3 stavebného zákona.

Celé upovedomenie je dostupné na stránkach petičného výboru.

Generálna prokuratúra SR ďalej uviedla:

Podľa § 43d ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami sa musí stavba navrhnú ( a postaviť tak, aby hluk a vibrácie vnímané užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje ich zdravie, aby im umožnili spať, odpočívať a pracovať v uspokojivých podmienkach.

Podľa § 81 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a ä sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

V tejto súvislosti je namieste poukázať na ust. § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o podmienkach pre nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe.

Podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby ( § 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočnil nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonal na vlastné náklady.

Konanie podľa tohto ustanovenia v danej veci je plne v dispozícii Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice. Je vecou tohto špeciálneho stavebného úradu, aby vyhodnotil výsledky meraní hluku a odborne posúdil, či sú splnené podmienky na nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe ( napr. optického retardčra a lebo inej zodpovedajúcej úpravy).

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, zo 14. mája 2012 č. 1894/4263/2012/BA/MIK uložilo Slovenskej správe ciest povinnosti týkajúce sa objektivizácie hluku a následných opatrení. Ide o opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru v intenciách zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podstatou riešení týkajúcich sa hladiny hluku či už podľa § 87 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) alebo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je klasifikovanie okolností majúcich základ v posúdení stavu vecí technických, ktoré prináleží odborným orgánom pôsobiacim v oblasti štátnej správy pre pozemné komunikácie či v oblasti verejného zdravotníctva.

Generálna prokuratúra SR ďalej uviedla, že posúdenie a rozhodnutie aké opatrenia povedú k účinnej náprave v danej veci je záležitosťou týchto odborných orgánov a ich koordinácie i preto, že pôsobia v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Podľa posledných zistení Krajskej prokuratúry Košice koncentračná zásada kolaudačného konania vyjadrená v ustanovení § 80 ods. 2 stavebného zákona sa vzťahuje nielen na účastníkov konania ale aj na dotknuté orgány chrániace záujmy v zmysle ustanovenia §126 ods. 1 stavebného zákona, ktoré môžu svoje stanoviská a námietky predložiť najneskôr na ústnom jednaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Uvedené sa odlišuje od územného a stavebného konania, kde sa koncentračná zásada vzťahuje len na pripomienky a námietky účastníkov konania.

V oznámení o začatí kolaudačného konania zo dňa 19.11.2009 boli účastníci konania upozornení, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne, pričom stavebný úrad neupozornil dotknuté orgány, že sa aj na ne vzťahuje koncentračná zásada v zmysle § 80 stavebného zákona.

Nakoľko sa však dotknuté orgány miestneho šetrenia nezúčastnili, stanovisko neuplatnili ani písomne a teda nevyužili svoje oprávnenia v zmysle ustanovenia § 140 a ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad mal za to, že stanoviská sú kladné a uvedené pochybenie nemalo samo o sebe vplyv na zákonnosť vydaného rozhodnutia.

Za petičný výbor uvádzam, že Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice v oznameni o začati kolaudačneho konania zo dňa 19.11.2009 pochybil a to tým, že neupozornil dotknuté orgány, že sa aj na ne vzťahuje koncentračná zásada v zmysle § 80 stavebného zákona, pričom podľa nášho názoru vzhľadom na uvedené pochybenie tieto dotknuté orgány svoje stanovisko neuplatnili  a teda nevyužili svoje oprávnenie v zmysle ustanovenia § 140 a ods. 3 stavebného zákona,  uvedene pochybenie stavebného úradu považujeme za kľúčové vzhľadom na skutočnosť, že stavebný úrad vedel o problémoch (hluk a neúčinnosť - informácie na stránkach petičného výboru) spomaľovacích prvkov dopravnej stavby ešte pred samotnou kolaudaciou (14.12.2009), napriek tomu uvedený problém spomaľovacích ostrovčekov stavebný úrad neriešil v rámci kolaudačného konania. Tieto problemy stavebný úrad riešil až následne v štátnom stavebnom dozore v roku 2010, pričom hluk neriešil vôbec. Článok, kde rozoberám štátny stavebný dozor.

Stavbený úrad zarážajúco neidentifikoval problém hluku pred RD - pritom problém hluku pri umiestnenom spomľovacom prvku dopravnej stavby pred RD je identifikovateľny iba samotným voľným pozorovaním ( okom, umiestnenie rozoberám aj s videom v tomto článku ), táto skutočnost  je dokladována  aj v stanovisku Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, kde ministerstvo v zápise z prerokovania stanovísk v rámci podnetu na posudzovanie – Cesta I/79 v obci Dvorianky konaného dňa 14.11.2011 na Obecnom úrade v Dvoriankach uviedlo, že na základe tvaromiestnej obhliadky je skutočnosť taká, že vodiči nedodržujú predpísanu rýchlosť, čím brzdia až tesne pred prvkom upokojenia dopravy, čo spôsobuje nárazovy hluk.  Zápis z ministertsva je dostupný na stránkach petičného výboru. 

 

WWW adresa petičného výboru

 

 

Súvisiace články:
Pokuta pre SSC 10.000 EUR
Spomaľovač priamo pred RD
Riešenie spomalenia dopravy
Dom si radšej zoskrutkoval
Cesta sa prepadá
Občan za dverami - relácia STV 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?